Go to Top

ВІДДІЛ ХІМІЇ ЕЛЕМЕНТОOРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Завідувач відділу д.х.н., проф. П.П. Онисько

Завідувач відділу
д.х.н., проф. П.П. Онисько

 

Про відділ. Відділ був організований в 1970 р. До 1980 р. відділом завідував чл.-кор. НАН України, проф. Ю.Г.Гололобов. З 1982 р. відділ очолює д.х.н., професор А.Д.Синиця. У відділі працюють 2 доктори наук, 9 кандидатів наук, 12 наукових та інженерно-технічних працівників.

Picture

Основний науковий напрямок відділу. Пріоритетним напрямом досліджень відділу є розробка наукових засад для створення високореакційних синтонів як базових структур в синтезі сполук з заданою будовою та біологічною активністю, пошук нових стратегій синтезу біоперспективних похідних амінофосфонових та амінокарбонових кислот на основі імінофосфонатів та імінокарбоксилатів, пошук нових типів ненасичених систем для створення на їх основі практично важливих ациклічних, аліциклічних і гетероциклічних сполук. У відділі проводяться дослідження високоелектрофільних функціоналізовані імінів в асиметричному синтезі фторовмісних амінокарбонових та амінофосфонових кислот, а також розробка флуороалкілзаміщених аміноциклоалканів  з різним розміром циклу, як нових перспективних будівельних блоків в спрямованому дизайні сполук для потреб медицини та агрохімії.

Основні наукові та практичні досягнення відділу. Сформульовані основні принципи побудови елементозаміщенних гетероалільних та гетеродієнових систем, схильних до перегрупувань, пов’язаних з міграціями протону, хлору, фосфоро-, сірковмісних та ненасичених угруповань. Виявлені нові фундаментальні перетворення, зокрема 1,3-Н ізомеризація іміноалкілфосфонатів, яка моделює біохімічну реакцію транс-амінування, що дозволяє ввести в практику органічного синтезу нові реакційноздатні фосфорильовані іміни та азадієни, які стали основою нової стратегії синтезу, в тому числі асиметричного, ациклічних та гетероциклічних похідних амінофосфонових, дифосфонових, амінокарбонових та ненасичених амінофосфонових кислот – базових сполук в дизайні потенційних інгібіторів HIV-протеази, антимікробних та антивірусних препаратів. Впроваджено в практику високоефективні регулятори росту рослин для підвищення врожайності баштанних і овочевих культур „Триамелон”, зернових та картоплі „Симарп”. Синтезовані ефективні бактерициди, фторовані аналоги відомого антиракового препарату фотемустин. Розроблено новий потужний інгаляційний анестетик (цис)-1,2-біс(трифторометил)циклопропан. Розроблено нові стабілізатори дієнових вуглеводнів, модифікатори епоксидних смол та каталізатор для виробництва пінополіуретанів.

Співробітники відділу:

 • Онисько Петро Петрович
 • Колотило Микола Васильович
 • Рассукана Юлія Вікторівна
 • Пустовіт Юрій Митрофанович
 • Шалімов Олександр Олександрович
 • Нестерова Любов Іванівна
 • Безгубенко Людмила Валеріївна
 • Бездудний Андрій Васильович
 • Хомутник Ярослав Ярославович
 • Алєксєєнко Анатолій Миколайович
 • Волков Микола Дмитрович
 • Сизоненко Ярослав Анатолійович
 • Кисельова  Олена Іванівна
 • Чудакова Тетяна Йосипівна
 • Єленіч  Іванна Петрівна
 • Клюковський Денис Вікторович
 • Кобко Олександр Сергійович
 • Фетеску  Катерина Яківна
 • Мельник  Анастасія Платонівна

Проекти в роботі

Відомчі теми (державне фінансування):

ЕЛЕМЕНТОЗАМІЩЕНІ НЕНАСИЧЕНІ СИСТЕМИ В СИНТЕЗІ БІОПЕРСПЕКТИВНИХ ПОХІДНИХ АМІНОФОСФОНОВИХ ТА АМІНОКАРБОНОВИХ КИСЛОТ

РОЗРОБЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ СИНТЕЗУ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ БІОПЕРСПЕКТИВНИХ ПОХІДНИХ АЗОЛІВ І АЗИНІВ ТА ЇХ  КОНДЕНСОВАНИХ АНАЛОГІВ

Конкурсні теми (державне фінансування):

НОВА СТРАТЕГІЯ СИНТЕЗУ БІОПЕРСПЕКТИВНИХ ПОХІДНИХ АМІНОФОСФОНОВИХ ТА АМІНОКАРБОНОВИХ КИСЛОТ НА ОСНОВІ ВНУТРІШНЬОМОЛЕКУЛЯРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ  СПОЛУК ФОСФОРУ(ІІІ), ЩО МІСТЯТЬ МАКРОЕРГИЧНІ  ЗВ’ЯЗКИ

ДОСЛІДЖЕННЯ КАТАЛІТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЕТЕРОГЕННИХ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ МЕТАЛІЧНИХ ТА БІМЕТАЛІЧНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ

Наукове та науково-технічне співробітництво:

 • Центр молекулярних та макромолекулярних досліджень  Польської академії наук, м. Лодзь (Польща)
 • Співробітництво з науковими організаціями країн –   членів ЄС в межах 7-ї рамкової програми (РП7), FP7-PEOPLE-IRSES (International Research Staff Exchange Scheme)
 • Інститут органічної та фізичної хімії ім. А.Е. Арбузова, РАН, м. Казань, Росія
 • Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН України

 

Публікації 

1. Onys’koP. P. RassukanaYuV., SinitsaA.D. //Curr.Org.Chem. 2008.- V. 12.-P.2.

2. Onys’koP. P.,RassukanaYu. V.,Sinitsa O. A.// Phosphorus, Sulfur, Silicon, and Related Elements.- 2008.-Vol. 183.-P. 399.

3. RassukanaYu. V.,Onys’koP. P.,Kolotylo M. V.,SinitsaA.D.,Lyzwa Piotr, Mikolajczyk Marian //Tetrahedron Lett..- 2009. -Vol.50.-P. 288

4. Onys’ko P.P., Rassukana Yu.V., Sinitsa O. A. //Curr. Org. Chem. –2010, Vol. 14, N12, –P. 1223-1233

5. Rassukana Yu. V., Khomutnyk Y.Y., Onys’ko P. P., Sinitsa A.D., Gakh A.A. // J. Fluor. Chem. –2010. –Vol.131. N10 –P. 1044-1048

6. Onys’ko P. P., Khomutnyk Y.Y., Kim T.V., Kyselyova O.I., Rassukana Yu. V., Brovarets V.S., Synytsya A.D. //Synthesis. –2011. N1. –P.65-68

7. Onys’ko P. P. Kim T.V., Kyselyova O.I., Rassukana Yu. V., Synytsya A.D //Phosphorus, Sulfur, Silicon, and Related Elements.-2011. Vol. 186. N4, P. 721-728.

8. Kolotylo M.V., Synytsya O.A., Onys’ko P.P. //Arkivoc –2012. –IV. –P.118-126.

9. Rassukana Yu. V., Bezgubenko L.V., Onys’ko P. P., Sinitsa A.D. // J. Fluor. Chem. –2013. –Vol.148. N10 –P. 14-18.

10. Rassukana Yu. V., Yelenich I.P., Sinitsa A.D., Onys’ko P. P. // Tetrahedron.- 2014. -Vol.70.-P. 2928-2937.