Go to Top

ВІДДІЛ ХІМІЇ МАКРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК

Відділ організований академіком НАНУ Л.М.Марковським в 1973 р. З 1988 р. відділ очолює чл.-кор. НАНУ В.І.Кальченко.  У відділі працює 3 доктора та 8 кандидатів  наук, 10 інженерів, 3 техніка. До складу відділу входить лабораторія медико-білогічних досліджень, якою керує кандидат хімічних наук Роман Васильович Родік.

Завідувач відділу д. х. н., професор, член-кореспондент НАН України Віталій Іванович Кальченко

Співробітники

 • зав. від., д. х. н., проф.,акад.
  НАН України Кальченко Віталій Іванович
 • зав. лабораторією 5А к. х. н. Родік Роман Васильович
 • д. х. н., ст. н. с. Цимбалюк Ольга Володимирівна
 • к. х. н., ст. н. с. Атамась Людмила Іванівна
 • к. х. н., ст. н. с. Данилович Ганна Вікторівна
 • к. х. н., ст. н. с. Драпайло Андрій Богданович
 • к. х. н., ст. н. с. Єсипенко Олександр Адольфович
 • к. х. н., ст. н. с. Черенок Сергій Олексійович
 • к. х. н., н. с. Вишневський Сергій Григорович
 • інж. І кат. Бойко Юрій Степанович
 • інж. І кат. Довгопʼята Лідія Соловеївна
 • інж. І кат. Новохацька Наталія Василівна
 • інж. І кат. Сіленко Олег Михайлович
 • інж. І кат. Трибрат Олександр Олександрович
 • техн. І кат. Денисенко Ольга Миколаївна
 • техн. І кат. Допіра Тетяна Іванівна
 • техн. І кат. Лісова Ганна Олексіївна
 • техн. І кат. Святненко Ганна Степанівна
 • технік Селіхова Анна Ігорівна
 • технік Форись Ілля Сергійович

Основний науковий напрямок. Пріоритетним напрямком досліджень відділу є супрамолекулярна хімія фосфоровмісних макроциклічних сполук. Дослідження спрямовані на молекулярний дизайн, синтез та вивчення супрамолекулярних взаємодій краун-етерів, каліксаренів, тіакаліксаренів та каліксрезорцинаренів. Метою досліджень є створення високоселективних  рецепторів молекул та йонів, наближених за властивостями до природних   ферментів, та пошук шляхів їх практичного застосування.

Основні наукові розробки. У відділі синтезовані оригінальні типи тривимірних макроциклічних сполук, оптимально передорганізованих для утворення супрамолекулярних комплексів з катіонами металів, аніонами та нейтральними органічними молекулами і біомолекулами, включаючи екологічно небезпечні та біологічно значимі.

В результаті досліджень розроблені нові фосфоровмісні каліксарени, які за ефективністю та селективністю екстракції актинідів, лантанідів, металів платинової групи, технецію (основних компонентів відпрацьованого ядерного палива) на два – три порядки перевищують відомі промислові екстрагенти – триалкілфосфіноксиди, карбамоїлфосфіноксиди, 2-діетилгексилфосфорну кислоту.
Отримано каліксаренфосфонові кислоти, які з рекордною ефективністю та (стерео)селективністю  інгібують лужні фосфатази, впливають на транспорт кальцію в гладеньких м’язах, інгібують полімеризацію фібрину що відкриває шляхи створення нових лікарських препаратів (спільно з Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ та Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна НАНУ).

Інноваційні розробки

 • Ефектори біохімічних процесів
 • Модулятори кальцієвих насосів клітинних мембран
 • Амфіфільні катіонні каліксарени
 • як бактерициди та промотори експресії генів
 • Каліксарен-фосфіноксиди як комплексоутворювачі актинідів та лантанідів
 • Каліксаренсульфіди та тіоли для зв’язування благородних металів та модифікації поверхні золота
 • Енантіомерно та діастереомерно чисті каліксарени для хіральних технологій
 • Флуоресцентні каліксарени для хемо&біосенсорів

Більш детальна інформація про інноваційні розробки викладена в Буклеті Task Specific Calixarenes for Bio-Medical Research and High Tech Application

 

Сполуки, які ми синтезуємо

 • Бібліотека сполук
 • Каліксаренові білдинг-блоки
 • Хіральні каліксарени
 • Амфіфільні та водорозчинні каліксарени
 • Біоактивні каліксарени
 • Каліксаренові екстрагенти
 • Каліксарени для хемосенсорів
 • Фосфороорганічні сполуки
 • Ізоціанати

Ми можемо виконати замовний синтез таких сполук від міліграмових до кілограмових кількостей на обладнанні нашої KILOLAB

Міжнародні проекти

 • INTAS“Stereochemical Non-Rigidity and Photochromism of Four and Five Coordinate Metal Complexes”
 • INTAS  “Allosteric Ionophores”
 • INTAS-UKRAINA “Detection of the Organic Solvents Vapors Using Composite Thin Films Based on Calixarenes and Conductive Polymers”
 • INCO-COPERNICUS “Development of Technologies on Efficient Decontamination of Radioactive Wastes Based on New Organophosphorus Ionophores”
 • STCU “Development and demonstration of high-level waste partitioning technology with the use of phosphorylated calixarenes”
 • STCU «Chiral calixarenes for design of hybrid organic-inorganic metallocomplexing catalysts of asymmetrical reactions”
 • STCU   Development of chemosensor materials and equipment for detection of toxic substances and pollutants in the environment”
 • STCU   «Phosphorylated calixarenes for selective extraction of actinides from radioactive wastes»
 • STCU-NASU   «Composite calixaren-based sorbents for determination of trace radionuclides in environment»
 • CRDF “Design, synthesis and properties of calixarene based metal-organic materials, calix-MOMs”
 • NASU-CNRS “Task-specific ionic liquids for decontamination of radioactive wastes”
 • NASU-CNRS PICS “Amphiphilic calixarenes for delivery of nucleic acids and peptides”
 • NASU-CNRS GDRI “Supramolecular systems in chemistry and biology”
 • НАНУ-СВ РАН «Молекулярные контейнеры и пористые металл-органические каркасы: развитие супрамолекулярной химии и новые применения»
 • НАНУ-СВ РАН «Супрамолекулярные системы на основе комплексов металлов и макроциклических кавитандов каликс[n]аренов и кукурбит[n]урилов»
 • НАНУ-РФФИ «Функционализированные каликсарены для распознавания, свъязывания и транспорта биомолекул»
 • НАНУ-РФФИ «Разработка принципов конструирования каликсареновых рецепторов биологически важных молекул и ионов»

Список найважливіших публікацій відділу № 5 за 2018-2021 рр.

Статті за 2018 рік

 1. Kalchenko O. et al.Study of Calixarene Complexation with Biologically Active Carboxylic Acids by RP HPLC Method // Olga Kalchenko, Sergiy Cherenok, Sergiy Suikov,Vitaly Kalchenko //French- Ukrainian Journal of Chemistry. – 2017. – Vol. 05, issue 02. – P. 49-55.
 2. Buldenko V.M. et al. Sulfonyl-bridged calix[4]arene as an inhibitor of protein tyrosine phosphatases.// V.M. Buldenko, O.L. Kobzar, V.V. Trush, A.B. Drapailo,V.I. Kalchenko, A.I. Vovk// French- Ukrainian Journal of Chemistry. – 2017. – Vol. 05, issue 02. – P. 144-151.
 3. Karpus Andrii et al.Synthesis of a new enantiomerically pure inherently chiral calix[4]arene phosphonic acid and its first evaluation as organocatalyst.// Andrii Karpus Alexandr Yesipenko, Boiko Vyacheslav Daran Jean-Claude, Zoia Voitenko Vitaly Kalchenko.// Journal of Organic Chemistry. – 2018. – Vol. 83, No. 3. – P. 1146-1153. (DOI: 10.1021/acs.joc.7b02312).
 4. Mazur Iu.Iu et al.Selective inhibition of smooth muscle plasma membrane transport Са2+,Mg2+-АТРase by calixarene C-90 and its activation by IPT-35 compound.// Iu.Iu. Mazur, T.O. Veklich,O.A. Shkrabak,N.A. Mohart, A.M. Demchenko,I.V. Gerashchenko et al.// General Physiology and Biophysics. – 2018. – Vol. 37. – P. 223-231.
 5. Soldatkin O. O. et al. Conductometric sensor with calixarene‑based chemosensitive element for the arginine detection.// O. O. SoldatkinS. V. Marchenko, O. V. Soldatkina, S. O. Cherenok, O. I. Kalchenko, O. S. Prynova et al.// Chemical Papers. – 2018. – Vol. 72, Issue 11. – P. 2687-2697.
 6. Veklich Т.O. Calix[4]arene С-956 selectively inhibits plasma membrane Са2+,Mg2+-АТРase in myometrial cells. // Т.O.Veklich, O.A.Skrabak, Yu.V.Nikonishyna, R.V. Rodik, V.I.Kalchenko, S.O.Kosterin// Ukr. Biochem. J. – 2018. – Vol. 90, Nо. 5. – З. 34-42.
 7. Шульга Ю.В. та ін. Молекулярний докінг і оцінка тіакалікс[4]-арену та сульфоніл-калікс[4]арену як платформи для конструювання інгібіторів глутатіон-S-трансферази. //Ю.В.Шульга, О.Л.Кобзар, І.М.Міщенко, В.Ю.Танчук, В.В.Суховєєв, В.І.Кальченко та ін. // Ж. Органічної та Фармацевтичної Хімії. – 2018. – Т. 16, вип. 2(62). – С. 42-48.
 8. Buldenko V. M. et al. The assessment of sulfonylcalix[4]arene derivatives as inhibitors of protein tyrosine phosphatases.// V. M. Buldenko, V.V. Trush, O. L. Kobzar, A. B. Drapailo, S. G.Vyshnevsky, V. I.Kalchenko// Ж. Органічної та Фармацевтичної Хімії. – 2018. – Т. 16, вип. 3(63). – С. 24-29.
 9. Kalchenko O.I. et al. The effect of 5,11,17,23-tetrakis-(diisopropoxyphosphonyl)-25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]-arene on the chromatographic separation of ecologically hazardous aromatic compounds // O.I. Kalchenko, S.O.Cherenok, A.V.Solovyov.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­// Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2018. – T. 16, вип. 3. – С. 50-56.
 10. Kazantseva Z.I. et al. The role of shear module and viscosity of thin organic films in the adsorption response of QCM sensors.//., I.A.Koshets, Yu.M Shirshov, V.I Kalchenko // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics (укр.). – 2018. – Vol. 21, № 3. – Р. 307-314.

Статті за 2019 рік

 1. Buldenko V.M., Trush V.V., Kobzar O.L., Drapailo A.B., Kalchenko V.I., Vovk A.I. Calixarene-based phosphinic acids as inhibitors of protein tyrosine phosphatases // Bioorg. Med. Chem. Lett. – 2019. – Vol. 29, Issue 6. – P. 797-801.
 2. Shlykov S.G., Kushnarova-Vakal A.M., Sylenko A.V., Babich L.G., Chunihin О.Yu., Yesypenko O.A., Kalchenko V.I., Kosterin S.O. Сalix[4]arene chalcone amides effects on myometrium mitochondria // Ukr. Biochem. J. – 2019. – Vol. 91, issue 3. – P. 46-55.
 3. Cherenok S., Soldatkin O., Marchenko S., Soldatkina O., Kalchenko O., Prynova O., Silenko O., Dzyadevych S., Kalchenko V. 3-Methylsulfidopropoxycalixarene methylenebisphosphonic acid for aminoacids chemosensor // Phosphorus, Sulfur and Silicon. – 2019. – Vol.194, issue 4-6. – P. 382-383.
 4. Karpus A., Yesypenko O., Cherenok S., Boiko V., Kalchenko O., Voitenko Z., Tribrat O., Poli R., Daran J.-C., Manoury E., Kalchenko V. Chiral phosphorus-containing calixarenes // Phosphorus, Sulfur and Silicon. – 2019. – V.194, issue 4-6. – P. 471-475.
 5. Kalchenko O.I., Cherenok S.O., Solovyov A.V. The chromatographic study of complexation of functionalized calix[4,8]arenes with aromatic aldehydes // Ж. Органічної та Фармацевтичної Хімії. – 2019. – Т. 17, вип. 1 (65). – С. 36-41.
 6. Чаленко Н.М., Родік Р.В., Сирова Г.О. Синтез та біологічна активність біс-мефенамідокаліксарену // Ж. Органічної та Фармацевтичної Хімії. – 2019. – Т. 17, вип. 3 (67). – С. 21-25.
 7. Костерін С.О., Кальченко В.І., Векліч Т.О., Бабіч Л.Г., Шликов С.Г. Каліксарени як модулятори АТР-гідролазних систем гладеньком’язових клітин // Київ: Наукова думка, 2019. – 266 с.

Статті за 2020 рік

 1. Kalchenko O. et al. Recognition and Binding of Aliphatic Dicarboxylic Acids C4 – C10 by Diiminocalix[4]arene. //Olga Kalchenko, Andrew Solovyov, Kalchenko Vitaly // French-Ukrainian Journal of Chemistry. – 2019. – Vol. 7, issue 02. – P. 61-67.
 2. Danylovych H.V. et al. Calix[4]arenes Modulate Ca2+ -Dependent Processes in Smooth Muscle Cells Mitochondria //H.V.Danylovych, Yu.V.Danylovych, R.V.Rodik, V.T.Gurska, V.I.Kalchenko, S.O.Kosterin// Chemistry Research Journal. – 2019. – Vol. 4, issue 6. – P. 109-122
 3. Kazantseva Z.I. et al. Sensory features of thiacalix[4]arene molecules towards volatile halogen-aromatic compounds //Z.I. Kazantseva, I.A. Koshets, O.M. Zaharenko, S.G. Kharchenko,V.I. Kalchenko // SPQEO. – 2020. – V. 23, No 1. – P. 41-45. https://doi.org/10.15407/spqeo23.01.41.
 4. Єсипенко О.А. et al. Модифікація поверхні амінопропільованого силікагелю тетрафосфосфорильованими біс-метоксикарбонілметокси- калікс[4]аренами та сорбція європію (ІІІ) (Surface Modification of Aminopropylated Silica Gel with Tetraphosphorylated bis-Methoxycarbonylmethoxycalix[4]Arenes for Effective Europium(Ш) Sorption)// Єсипенко О.А., Бойко Ю.С., Беліков К.М., Брильова К.Ю. Буніна З.Ю., Роженко О.Б., Шишкіна С.В., Драпайло А.Б., Родік Р.В., Атамась Л.І., Голуб О.А., Кальченко В.І. // Теорет. та експерим. хімія. – 2020. – Т. 56, № 4. – С. 237-244.(Theoretical and Experimental Chemistry). – 2020. – Vol. 56, issue 4. – P.252-260.DOI 10.1007/s11237-020-09656-0.
 5. Kalchenko O.I. et al. Phosphorylated calix[4,8]arenes improve RP HPLC separation of benzene derivatives //O.I. Kalchenko, M.O. Vysotsky, S. O. Cherenok// Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2020. – Т. 18, вип. 3 (71). C. 43-48.
 6. Shlykov S.G. et al. Calix[4]arene Chalcone Amides as Effectors of Mitochondria Membrane Polarization //Shlykov S.G., Sylenko A.V., Babich L.G., Karakhim S.O., Chunikhin О.Yu., Yesypenko O.A., Kalchenko V.I., Kosterin S.O.// Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології/ Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii.– 2020. – T. 18, № 3. – C. 473–485.
 7. Humbert Nicolas et al. (Thia)calixarenephosphonic Acids as Potent Inhibitors of the Nucleic Acid Chaperone Activity of the HIV-1 Nucleocapsid Protein with a New Binding Mode and Multitarget Antiviral Activity//Nicolas Humbert, Lesia Kovalenko, Francesco Saladini, Alessia Giannini, Manuel Pires, Thomas Botzanowski et al.// ACS Infectious Diseases. – 2020. – Vol. 6, issue 4. – P. 687-702. DOI:10.1021/acsinfecdis.9b00290.
 8. Francisco J. et al. Self-aggregation in aqueous solution of amphiphilic cationic calix[4]arenes. Potential use as vectors and nanocarriers// Francisco J. Ostos, José A. Lebrón, Pilar Lopez-Cornejo, Manuel López-López, Margarita García-Calderón, Clara B. García-Calderón et al.// Journal of Molecular Liquids. – 2020. – Vol. 304. – P. 112724.
 9. Данилович Ю.В. Халконові калікс[4]арени – супрамолекулярні сполуки, які модулюють електронно-транспортний ланцюг мітохондрій гладенького м’язу// Ю.В.Данилович, Г.В.Данилович, О.А.Єсипенко, В.І.Кальченко, С.О.Костерін// Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології/ Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii. – 2020. – T. 18, № 3. – C. 459–464.
 10. Векліч Т.О. та ін. Калікс[4]арени С-107 і C-90 вбудовуються у ліпідний бішар плазматичних мембран і змінюють їхню структуру // Т.О.Векліч, О.А.Шкрабак, Р.В.Родік, В.І.Кальченко, С.О.Костерін// Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології/ Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii. – 2020. – T. 18, № 3. – C. 465–471.
 11. Cheipesh T. et al. Reaction rates in aqueous solutions of cationic colloidal surfactants and calixarenes: Acceleration and resolution of two steps of fluorescein diesters hydrolysis// Tatyana Cheipesh, Daria Kharchenko, Yu. Taranets, Roman Rodik, Vitaly I. Kalchenko // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. – 2020. – Vol. 606. – P. 125479.

Статті за 2021 рік

 1. Yesypenko O.A., Osipova A.O., Tribrat O.O., Kravchenko S.O., Usachov O.M., Dyakonenko V.V., Ryabitskii A.B., Pirozhenko V.V., Shishkina S.V., Rozhenko A.B., Kalchenko V.I. Synthesis and enantiorecognition properties of stereoisomeres of inherently chiral propyloxy-octyloxy-calix[4]arene acetic acids // Tetrahedron, 2021, V. 80, article 131894 (DOI: 10.1016/j.tet.2020.131894).

Вибрані публікації

Монографії та розділи в монографіях:

 1. V.I.Boiko, V.I.Kalchenko, О.А.Esipenko. Chiral Calixarenes. КOMPRINT. Кyiv. 2013
 2. N.A.Vodolazkaya, N.O.Mchedlov-Petrossyan, L.N.Bogdanova, R.V.Rodik, V.I. Kalchenko. The Influence of Aggregates of Calixarenes and Dendrimers on the Protolytic Equilibria of Dyes in Aqueous Solution. – In book «From molecules to functional architecture. Supramolecular interactions» / Edited by V.I. Rybachenko. – Donetsk: East Publisher House, 2013. – 538 p. – P. 49-70.
 3. S.V.Komisarenko, S.O. Kosterin, E.V.Lugovskoy, S.O. Cherenok, V.Yu. Tanchuk, A.I Vovk, V.I.Kalchenko. Synthesis and characterization of calixarene methylene bisphosphonic acids as effectors of biochemical processes.In Book: “LIGANDS: SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND ROLE IN BIOTECHNOLOGY”. Nova Publisher. 2013.
 4. S.V.Komisarenko, S.O.Kosterin, E.V.Lugovskoy, V.I.Kalchenko. Calixarene methylene bisphosphonic acids as promising effectors of biochemical processes. In book: Biochemistry and biotechnology for modern medicine. Publishing House O.M.Moskalenko. Kyiv. 2013.

Огляди:

 1. Rodik R.V., Boyko V.I., Kalchenko V. I. Calixarenes in bio-medical researches. Current Medicinal Сhemistry. – 2009. – Vol. 16, N 13. – P. 1630-1655.
 2. Cherenok S., Kalchenko V. Phosphorus-containing calixarenes. Topics Heterocyclic Chemistry. – 2009. – Vol. 20. – P. 229-273.
 3. Kalchenko V. Calixarene receptors of environmentally hazardous and bio-relevant molecules and ions. IUPAC. 2008. 80. 1449-1458
 4. Cherenok S., Dutasta J.-P., Kalchenko V. Phosphorus-containing chiral macrocycles. Current Organic Chemistry. 2006. 10. 2307-2331.

Статті:

 1. T.A. Cheipesh, E.S. Zagorulko, N.O. Mchedlov-Petrossyan, R.V. Rodik, V.I. Kalchenko The difference between the aggregates of short-tailed and long-tailed cationic calix[4]arene in water as detected using fluorescein dyes. Journal of Molecular Liquids. 2014 193. 232–238
 2. T. A. Veklich, A. A. Shkrabak, N. N. Slinchenko, I. I. Mazur, R. V. Rodik, V. I. Boyko V. I. Kalchenko,S. A. Kosterin CALIX[4]ARENE C-90 SELECTIVELY INHIBITS Ca2+,Mg2+_ATPase OF MYOMETRIUM CELL PLASMA MEMBRANE. Biochemistry. 2014. 79. 532 – 540.
 3. A.V. Ruban, A.B. Rozhenko, V.V. Pirozhenko, S.V. Shishkina, O.V. Shishkin, S.O. Cherenok, V.I. Kalchenko. Perfluorophenylcalix[4]arenes: perspective hosts for nucleophilic guests. Synthesis, structure and quantum chemical calculations. Tetrahedron Letters. – 2013. – V. 54. – P. 3496-3499.
 4. E. Ukhatskaya, S. V. Kurkov, M. A. Hjálmarsdóttir, V. A. Karginov, S. E. Matthews, R. V Rodik, V. I. Kalchenko, T. Loftsson. Cationic quaternized aminocalix[4]arenes: cytotoxicity, haemolytic and antibacterial activities. Int. J. Pharm. – 2013. – V. 458. – P. 25-30.
 5. A.O.Karpus, O.A.Yesypenko, L.P.Andronov, V.I.Boyko, Z.V.Voitenko, A.N.Chernega, V.I.Kalchenko.Synthesis and stereochemical configuration of inherently chiral p-tert-butylcalix[4]arene carboxylic acids and their derivatives. J. Incl. Phenom. Macrocycl Chem. – 2013. – V. 77, No 1-4. – P. 175-181.
 6. R.V.Rodik, V.Yu.Malytskyy, V.S.Starova, T.V.Yegorova, A.I.Kysil, O.A.Zaporozhets, Z.V.Voitenko, V.I.Kalchenko. Synthesis, fluorescent properties and aggregation of 2,3-dihydroisoindolenylcalix[4]arenes. J. Incl. Phenom. Macrocycl Chem. – 2013. – V. 77, No 1-4. – Р.343-350.
 7. O.I.Kalchenko, A.Drapailo, S.V.Shishkina, O.V.Shishkin, S.Kharchenko, V.Gorbatchuk, V.Kalchenko. Complexation of thiacalix[4]arene methylphоsphonic and sulfonic acids with amino acids. Supramolecular chemistry. – 2013. – V. 25, No 5. – P. 263-268.
 8. Yu.Matvieiev, V.Boyko, A.Solovyov, S.Shishkina, O.Shishkin, V.Kalchenko, A.Katz. Upper-rim calixarene phosphines consisting of multiple lower-rim OH functional groups: Synthesis and characterization. Supramol. Chem. – 2013
 9. T. A. Cheipesh, E. S. Zagorulko, N. O. Mchedlov-Petrossyan, R. V. Rodik, V. I. Kalchenko. The Difference between the Aggregates of a Short-Tailed and a Long-Tailed Cationic Calix[4]arene in Water as Detected Using Fluorescein Dyes. J. Molecular Liquids. – 2013
 10. Lyudmila V. Tsymbal, Yaroslaw D. Lampeka, Vyacheslaw I. Boyko, Vitaly I. Kalchenko, Oleg V. Shishkin. Ladder-type coordination polymer constructed from two different macrocyclic building units – calix[4]arene tetracarboxylate and hexaazamacrocyclic nickel(II) complex. Cryst. Eng. Comm. – 2013
 11. S.G.Kharchenko, А.B.Drapailo, S.V.Shishkina, О.V.Shishkin, М.D.Karavan, І.V.Smirnov, A.B.Ryabitskii, V.І.Kalchenko. Dibutylphosphinoylmethyloxythiacalix[4]arenes. Synthesis, structure, americium, europium and technetium extraction. Supramolecular Chemistry. – 2013
 12. E. Ukhatskaya, S. V. Kurkov, R. V. Rodik, V. I. Kalchenko, S. E. Matthews, P.Jansook, T. Loftsson. Surface activity and self-aggregation ability of three cationic quaternized aminocalix[4]arenes. J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem. –  2013. DOI 10.1007/s10847-013-0370-6.
 13. V.V.Trush, S.O.Cherenok, V.Yu.Tanchuk, V.P.Kukhar, V.I.Kalchenko, A.I.Vovk. Calix[4]arene methylenebisphosphonic and hydroxymethylenebisphosphonic acids as inhibitors of protein tyrosine phosphatase 1B. Bioorg. Med. Chem. Lett. – 2013. – V. 23. – P. 5619-5623.
 14. S.O.Cherenok, O.A.Yushchenko, V.Yu.Tanchuk, I.M.Mischenko, N.V.Samus, O.V.Ruban, Yu.Matvieiev, Yu.A.Karpenko, V.P.Kukhar, A.I.Vovk, V.I.Kalchenko.
 15. Calix[4]arene-α-hydroxyphosphonic acids. Synthesis, stereochemistry and inhibition of glutathione S-transferase. Arkivok. – 2012. – P. 278-298.
 16. A.O.Karpus, O.A.Yesypenko, L.P.Andronov, V.I.Boyko, S.G.Garasevich, Z.V.Voitenko, A.N.Chernega, V.I.Kalchenko. Stereoselective synthesis of enantiomerically pure inherently chiral p-tert-butylcalix[4]arene carboxylic acids. Tetrahedron: Asymmetry. – 2012. – V. 23. – P.1243-1250.
 17. N.O.Mchedlov-Petrossyan, N.A.Vodolazkaya, R.V.Rodik, L.N.Bogdanova, T.A.Cheipesh, O.Yu.Soboleva, A.P.Kryshtal, L.V.Kutuzova, V.I.Kalchenko. The colloidal nature of cationic calix[4]arene aqueous solutions. J. Phys. Chem. C. – 2012. – V. 116. – P. 10245-10259.
 18. Y.I.Matvieiev, Y.A.Karpenko, A.V.Kulinich, A.B.Ryabitskii, V.G.Pivovarenko, S.V.Shishkina,O.V.Shishkin, V.I.Kalchenko. Synthesis of Calixarene-Based Ketocyanine Fluorophores. Tetrahedron Lett. – 2011. – V. 52. – P. 3922-3925
 19. R.V.Rodik, A.S.Klymchenko, N.Jain, S.I.Miroshnichenko, L.Richert, V.I.Kalchenko, Y.Mély. Virus-sized DNA nanoparticles for gene delivery based on micelles of cationic calixarenes. Chem. Eur. J. – 2011. – V.17. – P. 5526-5538.
 20. E.V.Lugovskoy, P.G.Gritsenko, T.A.Koshel, V.I.Kalchenko, S.O.Cherenok, S.V.Komisarenko. Calix[4]arene methylenebisphosphonic acids as inhibitors of fibrin polymerization. FEBS Journal. – 2011. – V. 278. – P. 1244-1251.
 21. P.Nandi, Yu.I.Matvieiev, A.Katz, V.I.Boyko, V.I.Kalchenko. A Comparative Study of Al(III)-Catalyzed MPV Reduction Using Calix[4]arenes as Oxo Ligands: Effect of Bidentate Ketone Binding. J. of Catalysis. – 2011. – V. 284, N 1. – P. 42-49.
 22. V.G.Torgov, G.A.Kostin, T.V.Us, T.M.Korda, O.V.Klimchuk, S.I.Miroshnichenko, K.Suwinska, A.A.Varnek, V.I.Kalchenko. Сalixarenes grafted with Bu2P(O)CH2O binding groups at the narrow rim: synthesis, structure and extraction of heterometallic Ru/Zn complexes. J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem. – 2011. – Vol. 71. – P. 67-77.
 23. F.Arnaud-Neu, M.Karavan, V.Hubscher-Bruder, I.Smirnov, V.Kalchenko. Novel phosphorylated calixarenes for the recognition of f-elements. J. Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry. – 2010. – Vol. 66, No 1-2. – P. 113-123.
 24. Vovk A.I., Kononets L.A., Tanchuk V.Yu., Drapailo A.B., Kalchenko V.I., Kukhar V.P. Thiacalix[4]arene as Molecular Platform for Design of Alkaline Phosphatase Inhibitors. J. Incl. Phenom. Macrocyclic Chem.- 2010. – V. 66, No 3-4. P. 271-277.
 25. A.I.Vovk, L.A.Kononets, V.Yu.Tanchuk, S.O.Cherenok, A.B.Drapailo, V.I.Kalchenko, V.P.Kukhar. Inhibition of Yersinia protein tyrosine phosphatise by calixarene phosphonous and methylenebisphosphonous acids. Bioorg. Med. Chem. Lett. – 2010. – Vol. 20. – P. 483–487.
 26. A.I.Vovk, L.A.Kononets, V.Yu.Tanchuk, A.B.Drapailo, V.I.Kalchenko, V.P.Kukhar. Thiacalix[4]arene as Molecular Platform for Design of Alkaline Phosphatase Inhibitors. J. Incl. Phenom. Macrocyclic Chem. – 2010. – Vol. 66. – Р. 271–277.
 27. G.A.Kostin, T.V.Us, T.M.Korda, V.G.Torgov, N.V.Kuratieva, S.I.Miroshnichenko, V.I.Kalchenko. Complexation and extraction of non-ferrous metals by calix[n]arene phosphine oxides. J. Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry. – 2010. – Vol. 68. – P. 131-137.
 28. Vovk A.I., Kononets L.A., Tanchuk V.Yu, Cherenok S.O., Drapailo A.B., Kalchenko V.I., Kukhar V.I. Inhibition of Yersinia protein tyrosine phosphatase by calixarene phosphonous and methylenebisphosphonous acids. Bioorg. Med. Chem. Lett. – 2009. – Vol. 20. – P. 483–487.
 29. Kalchenko O.I., Cherenok S.A., Solovyov A.V. Kalchenko V.I. Influence of Calixarenes on HPLC Separation of Benzene or Uracil Derivatives. Chromatographia. – 2009. – Vol. 70. – P. 717-721.
 30. Klyachina M.А., Yesypenkо O.A., Pyrozhenko V.V., Shishkina S.V., Shishkin O.V., Boyko V.І., Kalchenko V.I. Synthesis, optical resolution and absolute configuration of inherently chiral сalixarene carboxylic acids. Tetrahedron. – 2009. –Vol. 65. – P. 7085-7091.
 31. Koshets I.A., Kazantseva Z.I., Belyaev A.E., Kalchenko   V.I. Sensitivity of resorcinarene films towards aliphatic alcohols. Sensors and Actuators. – 2009. – Vol. B 140. – P. 104–108.
 32. Ha J.-M., Katz A., Drapailo A.B., Kalchenko V. I. Mercaptocalixarene-Capped Gold Nanoparticles via Postsynthetic Modification and Direct Synthesis: Effect of Calixarene Cavity-Metal Interactions. J. Phys. Chem. C.- 2009. – Vol. 113.- P. 1137-1142.
 33. Boyko V.I., Yakovenko A.V., Matvieiev Yu.I., Каlchenkо O.I., Shishkin O.V., Shishkinа S.V., Каlchenkо V.I. Regio- and stereoselective 1(S)-camphorsulfonylation of monoalkoxycalix[4]arenes. Tetrahedron. 2008. 64. 7567-7573
 34. Klyachina M.А., Boyko V.І., Yakovenko A.V., Babich L.G., Shlykov S.G., Kosterin S.О., Khilya V.P., Kalchenko V.I. Calix[4]arene N-Сhalconeamides: Synthesis and Influence on Mg2+,АТP-Dependent Са2+ Accumulation in the Smooth Muscle Subcellular Structures. J. Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry. 2008. 60. 131-137.
 35. Rodik R., Rozhenko A., Boyko V., Pirozhenko V., Danylyuk O., Suwinska K., Lipkowski J., Kalchenko V. Calix[4]arenequinazolinones. Synthesis and structure. Tetrahedron. 2007. 63. 11451-11457.
 36. Notestein J.M., Andrini L.R., Kalchenko V.I., Requejo F.J., Katz A., Iglesia E. Structural Assessment and Catalytic Consequences of the Oxygen Coordination Environment in Grafted Ti-Calixarenes. J.Am.Chem.Soc. 2007. 129. 1123-1131.
 37. Yakovenko A.V., Boyko V.I., Danylyuk O., Suwinska K., Lipkowski J., Kalchenko V.I. Diastereoselective lower rim(1S)-camphorsulfonylation as the shortest way to the inherently chiral calix[4]arene. Organic Letters. 2007. 9. 1183-1185.
 38. Yakovenko A.V., Boyko V.I., Kalchenko V.I., Baldini L., Casnati A., Sansone F., Ungaro R. N-Linked-peptidocalix[4]arene as enantioselective receptors for amino acid derivatives. J.Org.Chem. 2007. 72. 3223-3231.
 39. Kasyan O., Kalchenko V., Bolte V., Bohmer V. Hydrogen-bonded dimers of a thiacalixarene substituted carbamoylmethylphosphineoxide groups at the wide rim. Chemical Communications. 2006. 1932–1934.
 40. Cherenok S., Vovk A., Muravyova I., Shivanyuk A., Kukhar V., Lipkowski J., Kalchenko V. Calix[4]arene α-Aminophosphonic Acids: Asymmetric synthesis and Enantioselective Inhibition of Alkaline Phosphatases. Organic Letters. 2006. 8. 549-552.