Go to Top

Відділ трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

Завідувач – к.фарм.н. Короткий Юрій Васильович

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Тел. (044)4494624

Факс (044)5732643

e-mail: ioch@ioch.kiev.ua

Основні напрями роботи відділу

  • Проведення патентих досліджень за науковими, науково-прикладними та цільовими темами Інституту і складання відповідних звітів.
  • Організація досліджень та надання методичної допомоги з метою виявлення об’єктів права інтелектуальної власності, забезпечення майнових прав та одержання охоронних документів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, наукові відкриття, комерційнй таємниці, які створені в Інституті.
  • Укладання договорів про службові ОІВ з творцем ОІВ та договорів про виплату їм винагороди.
  • Підготовка рекламних матеріалів про інноваційні науково-технічні розробки, участь в вітчизняних та міжнародних виставках, інноваційних форумах.

Винахідницька діяльність Інституту органічної хіміїї НАН України за 2012 – 2016 рр.

За звітний період науковцями Інституту органічної хімії НАН України подано 56 заявок на винаходи в Державну службу інтелектуальної власності України.

За цей період (2012-2016) Інститутом одержано патентних грамот 64, в тому числі

патентів України на корисну модель (10 річних) – 41,

патентів України на винахід (20 річних) – 23.

Підтримується чинність патентів України – 55, в т.ч.

  • патентів на корисну модель (10 річних) – 33,
  • патентів на винахід (20 річних) – 22.

Підтримується чинність 1 товарного знаку на лікарський препарат і 2 фірмових товарних знаків ІОХ НАН України.

Робота винахідників Інституту в період з 2012 по 2016 рр. була спрямована на створення нових оригінальних органічних сполук з подальшим можливим їх використанням в різник галузях. Так за звітний період були синтезовані нові біологічно активні сполуки похідних адамантил(арил)алкоксиамінопропанолу, які мають антимікробну, антифунгальну, протигерпетичну дії (патенти 104910, 105691, 91886, 109201, 109202, 109203, 109720, 92833 та інщі). За своєю активністю дані сполуки дорівнюють або перевищують відомі тест-препарати.

Розроблено новий спосіб одержання N-(1-трифлуорометил-2-ацил)вініл амідів карбонових кислот (патент 74348), які можуть знайти практичне застосування як базові сполуки для створення комбінаторних бібліотек потенційних фармацевтичних сполук.

Синтезовані нові каліксарени, які можуть бути викоритстані для промотування генної трансфекції у гемотерапії (патент 72777), використовуватися для лікування діабету 2 типу, інгібітувати протеїнтирозинфосфатазу 1В (патент 70748), інгібітувати полімеризацію фібрину (патент 97011), , використовуватись в якості екстрагентів та сорбентів перехідних, важких, благородних металів (патент 103704). Каліксарени можуть використовуватись вкристалоінженерії та нанотехнологіях (патент 90088).

Синтезовані та розроблені способи одержання нових похіднихімідазолу, які володіють гіпоглікемічною активністю (патенти 92645, 92647, 92648, 105424, 105425), протитуберкульозною дією (патент 70746, 70747).

Одержано патент на ряд адамантилвміснихсполук, які володіють вираженою церебропротекторною дією (патент 97765).

Розроблено спосіб одержання комплексів літію пентафторо(трифторметил)-фосфату-діметоксіетан (1/2) та літію тетрафторо[біс(трифторометил)] фосфату-диметоксіетан (патент 84980), які можна застосовувати для створення потужних довгодіючих літієвих батарей та акумуляторів.

Запропоновано новий оригінальний спосіб одержання оптично активних (R) та (S)-діетил-1-аміно-3-оксо-1-трифлуорометил)бутилфоcфонатів (патент 97764) з перспективними хіральними будівельними блоками для одержання різноманітних оптично активних, біологічно важливих похідних, які містять трифлуорометильну групу та фармакофорний фрагмент амінофосфонової кислоти біля одного атому карбону.

Розроблено композицію фото чутливого матеріалу для оптичного запису (патент 10143), яку можна використати для мікро та наноструктур.

Інститут органічної хімії плідно співпрацює з іншими науковими закладами України: «ДУ Фармакології та токсикології» НАМН України, Вінницьким національним медичним Університетом, Інститутом біоорганічної хімії НАН України, Інститут монокристалів (Харків) НАН України, Буковинським медичним інститутом НАМН України, Київським державним університетом ім.. Т.Г. Шевченка та іншими.