Go to Top

ІНСТИТУТ

ІНСТИТУТ

 width=

Iнститут органiчної хiмiї НАН  України є одним з провiдних наукових закладiв Нацiональної академiї наук України. Його виникнення пов’язане з дiяльнiстю наукових шкiл видатних вчених-хiмiкiв України члена-кореспондента АН СРСР С.М.Реформатського в Київському унiверситетi та академiка АН УРСР В.Г.Шапошникова в Київському полiтехнiчному iнститутi. Інститут органічної хімії НАН України  пройшов великий і славний шлях випробувань роками Великої Вітчизняної війни, післявоєнного становлення і невтомної праці протягом останніх десятиріч.

Науковцями Інституту зроблено вагомий внесок у скарбницю світової науки. Загальне визнання отримали дослідження вчених Інституту з теорії кольоровості органічних сполук, механізмів органічних реакцій, хімії гетероциклічних сполук, хімії  фосфор-,  фтор-, та сіркоорганічних сполук, хімії біологічно активних сполук, супрамолекулярної хімії.

На сьогоднішній день в Інституті та на його Дослідному виробництві працює 261 співробітник, серед них 22 доктора наук, 73 кандидати наук, інженерів та спеціалістів 71, техніків 11. Вченими Інституту опубліковано понад 7000 оригінальних наукових праць, 75 монографій, одержано понад 1500 патентів та авторських свідоцтв на винаходи, підготовлено 61 доктора та понад 400 кандидатів наук.

ОГОЛОШЕННЯ

Національна академія наук України відповідно до свого Статуту та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», оголошує конкурс на заміщення посад директорів наукових установ НАН України; по Відділенню хімії НАН України:

Інститут органічної хімії НАН України

Відповідно до Статуту НАН України право висунення кандидатів на посаду директора наукової установи мають: Президія НАН України, Бюро відповідного відділення НАН України, члени НАН України, вчена рада установи, колективи наукових відділів установи. Кандидатом на посаду директора наукової установи не може висуватися особа у випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України (п.4.4., розділ ІV).

Кандидат на посаду директора державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Вносячи відповідному відділенню НАН України пропозиції щодо претендентів на посаду директора наукової установи НАН України, слід додати такі документи кандидатів: письмову згоду на балотування, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотокарткою; автобіографію; копії ідентифікаційного номеру платника податків, першої сторінки паспорта (засвідчену претендентом), трудової книжки, дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань; список наукових праць; відзив про трудову діяльність з основного місця роботи; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465; довідку про наявність або відсутність судимості; інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; згоду на збір та обробку персональних даних за формою Державної служби України з питань захисту персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта) мають бути засвідчені в установленому порядку.

Прийом документів претендентів здійснюється відповідними відділеннями НАН України протягом двох місяців з дня оприлюднення оголошення до 21 березня 2021 року за адресою: вул.Володимирська,54, м. Київ.

Довідки за телефонами: Відділення хімії НАН України 044 239 65 70; 044 234 19 64

Підготовка та безпосереднє проведення виборів директорів установ організовує наукова установа у відповідності до згаданих вище Методичних рекомендацій Кабінету Міністрів України, що оприлюднені на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України та у газеті «Урядовий кур’єр» від 17 січня 2017 р. № 8.

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

Інститут органічної хімії НАН України
02660, м. Київ – 94, вул. Мурманська,5
тел. 292 81 75; +380 (44) 573-26-43; ioch@ioch.kiev.ua; www.ioch.kiev.ua

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

1. На заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника Відділу кольору та будови органічних сполук за спеціальністю 102 «Хімія», спеціалізація «Органічна хімія»

Вимоги: доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше семи років досвіду, за останні сім років не менше семи публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

2. На заміщення вакантних посад старших наукових співробітників за спеціальністю 102 «Хімія», спеціалізація «Органічна хімія»:
Відділу кольору та будови органічних сполук (одна посада);
Відділу хімії фосфорорганічних сполук (одна посада);
Відділу хімії фторорганічних сполук (дві посади);
Відділу органічних сполук сірки (одна посада).
Вимоги: науковий ступень не нижче доктора філософії (кандидата наук), не менше п’ять років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів.

3. На заміщення вакантної посади наукового співробітника Відділу механізмів органічних реакцій за спеціальністю 102 «Хімія», спеціалізація «Органічна хімія»
Вимоги: науковий ступінь не нижче доктора філософії (кандидата наук), не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій та/або патентів.

4. На заміщення двох вакантних посад молодших наукових співробітників Відділу біологічно активних речовин за спеціальністю 102 «Хімія», спеціалізація «Органічна хімія»
Вимоги: науковий ступень не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістр

5. На заміщення вакантних посад провідних інженерів:
Відділу кольору та будови органічних сполук за спеціальністю 102 «Хімія», спеціалізація «Органічна хімія» (дві посади);
Науково-організаційного відділу (одна посада)
Вимоги: особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістр

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі подає особисто або надсилає поштою такі документи:
1) письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету ) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.
Співробітники Інституту подають лише заяву про участь у конкурсі та перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Строк прийняття заяв та документів з 18.11.2020 по 17.12.2020
Адреса прийняття документів: Інститут органічної хімії НАН України, 02660, м. Київ – 94, вул. Мурманська, 5, к. 258.
Уповноважена особа для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу: вчений секретар Інституту к.х.н. В.С. Нікітченко

З поданими на конкурс документами можна ознайомитись за посиланням.

Зі списком переможців конкурсу можна ознайомитись за посиланням.

Напишіть відгук