Go to Top

ВІДДІЛ КОЛЬОРУ ТА БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Відділ заснований академіком НАНУ А. І. Кіпріановим у 1945 р. і був очолюваний ним до 1972 р. З 1972 по 1976 рр. відділом керував канд. хім. наук, ст.н.с. В. М. Зубаровський, з 1976 по 2005 рр. — докт. хім. наук, проф. О. І. Толмачов. Нині відділ, в якому працює 16 наукових співробітників (4 доктори наук, 10 кандидатів наук) і 6 інженерів, очолює докт. хім. наук, проф. О. О. Іщенко.

Head of the Department Prof., Dr. A.A.Ishchenko

Завідувач відділу: д. х. н., професор, член-кореспондент НАН України Олександр Олександрович Іщенко.

Основний науковий напрямок відділу. Відділ є світовим лідером у області синтезу, дослідження та розробки багатофункціональних світлочутливих матеріалів на основі органічних барвників, перш за все, ІЧ спектрального діапазону [1−11]. Основним об’єктом дослідження є поліметинові барвники [1−6]. Розроблені методи синтезу барвників різної іонності, а саме: іонних — катіонних [1,4], аніонних [1,4,6,12,13] і катіон-аніонних [14,15]; внутрішньоіонних — мероціанінів [1,4,16,17], кетоціанінів [18,19], мезоіонних [20], скварилієвих [21−24], кроконієвих [21,24,25] і дифторо­боратних цвітер-іонних [26−30].

Основні наукові та практичні досягнення відділу. З метою стабілізації глибоко забарвлених барвників розроблені синтетичні методи введення в їх хромофор місткових угруповань. Це дозволило, всупереч загальноприйнятій думці про неможливість існування стійких барвників, що інтенсивно поглинають світло в області понад 1200 нм, отримати такі сполуки [4]. Досягнуто найбільш довгохвильове поглинання, обумовлене ππ*переходом, серед відомих органічних сполук (1620 нм) [4].

Виявлено явище девіації в електронних спектрах несиметричних поліметинів і взаємодія хромофорів у бісціанінах [1]. Проведено піонерські роботи в галузі просторової будови, впливу природи замісників та сольватохромії ціанінів [1], перші роботи в області кетоціанінів і поліонів [18,19]. Синтезовані барвники з рекордними електронною асиметрією (девіація максимумів поглинання понад 500 нм) і стоксовим зсувом (Рис. 1) [31]. Отримано перші представники органічних барвників зі спряженими катіонним та аніонним хромофорами (Рис. 2) [32].

Рис. 1. Спектры поглощения и флуоресценции в ацетонитриле полиметинового красителя с рекордным Стоксовым сдвигом.

Рис. 1. Спектри поглинання і флуоресценції в ацетонітрилі поліметинових барвників з рекордним Стоксовим зсувом.

Рис. 2. Спектры поглощения красителя с катионным и анионным хромофорами (черная кривая) и его составных в этаноле.

Рис. 2. Спектри поглинання барвника з катіонним та аніонним хромофорами (чорна крива) та його складових у етанолі.

Синтезовані незвичайні поліметини на основі бородипірометену та дифтородіоксаборину [26−30], що володіють високими перетинами двохфотонного поглинання і квантовими виходами флуоресценції в області 700−900 нм [33,34]. Розроблено шляхи синтезу та досліджено властивості поліметинових барвників нового типу, у яких кінцевими групами є не гетероцикли, а карбоцикли [12,13,23,24,35]. Закладено фундамент люмінесценції поліметинів [3,36] та фотоніки їх іонних пар [37,38]. Вперше проведено аналіз форми електронних смуг поліметинових барвників [39,40], що дало можливість отримати інформацію про селективність їх поглинання, встановити її зв’язок з їх будовою і виявити фактори, що його визначають [3,34,40]. Розроблено основні положення теорії міжмолекулярних взаємодій в рідких розчинах і полімерних матрицях ціанінів [41−45]. Встановлено закономірності асоціації барвників [3,46−48], включаючи J-агрегацію [49−52].

Сформульовані і підтверджені експериментально критерії керування електронною будовою мероціанінів у всьому діапазоні ідеальних станів [нейтральний полієн – поліметин – диполярний полієн], а також знаком їх сольватохромії (позитивна, негативна або обернена) шляхом варіювання донорно-акцепторних властивостей кінцевих груп, довжини поліметинового ланцюга, природи розчинника і температури [53−59]. (Рис. 3)

Рис. 3.Спектры поглощения мероцианина с обращенной сольватохромией, который в зависимости от полярности среды может достигать всех трех идеальных состояний.

Рис. 3. Спектри поглинання мероціаніну з оберненою сольватохромією, який залежно від полярності середовища може досягати всіх трьох ідеальних станів.всех трех идеальных состояний.

Спільний аналіз великого обсягу експериментальних даних з результатами квантово-хімічних розрахунків молекул сучасними методами дав можливість отримати якісно нові відомості про електронну будову основного і збудженого станів барвників і встановити фундаментальні закономірності, що зв’язують кольоровість і люмінесцентні властивості поліметинів з їх будовою і природою середовища, в тому числі в полімерних матрицях. Це дозволило провести цілеспрямований синтез барвників з заданими властивостями для прикладних задач, пов’язаних з перетворенням світлової енергії, а саме:

• Барвники для інфрахроматичних фотографічних плівок [60]. Матеріали на їх основі значно перевищують за роздільною здатністю та чутливістю відомі аналоги, у тому числі Kodak Aerographic Film 3432. Вони дозволяють виявити деталі об’єктів закритих атмосферним серпанком, або тих, які перебувають під шаром покриття (плівка І-1060В) і використовуються для отримання інформації про стан земної поверхні, морського шельфу, оцінки якості посівних площ і лісових масивів, а також при картографуванні (Рис. 4).

ris4

Рис. 4. Фрагмент иконостаса XVIII в. (Таллинн): слева — на нанохроматической пленке КН-2, справа — на инфрахроматической пленке И-1060В.

• Нові типи активних лазерних середовищ, що генерують у області 600−900 нм, на основі несиметричних барвників з рекордно широкими смугами поглинання і стоксовими зсувами [31,61,62]. Це дає можливість використовувати один і той же барвник для широко поширених джерел накачки (λ = 308, 510, 532, 578, 694 нм) (Рис. 1).

• Нове полімерне активне середовище, на якому вперше отримана перебудовувана генерація в лазері на барвниках при накачці 1060 нм [63]. Ефективність перетворення в діапазоні > 1100 нм досягає 43%, що відповідає кращим зразкам видимого діапазону.

 • Пасивний затвор, який дозволив уперше в світовій практиці здійснити режим пасивної синхронізації мод у важливому для волоконної оптики, дальнометрії та офтальмології ербієвому лазері (λem = 1540 нм) [64] (Рис. 5).

Рис. 5. Пассивная синхронизация мод эрбиевого лазера.

Рис. 5. Пасивна синхронізація мод ербієвого лазера.

• Високоефективні полімерні пасивні затвори для нано- й пікосекундних твердотільних лазерів з довжиною хвилі випромінювання 694 [65], 1060 [66-68] і 1300 нм [69] та з високим експлуатаційним ресурсом напрацювання в точку.

• Абсорбційні світлофільтри на основі забарвлених полімерів для захисту від лазер­ного випромінювання в області 1060 нм [70]. Вони послаблюють випромінювання в залежності від завдання на 4−6 порядків при візуальному пропусканні 40−90% і здатні працювати, на відміну від інтерференційних світлофільтрів, при будь-яких кутах падіння лазерного випромінювання.

• Барвники, здатні сильно змінювати дипольний момент при електронному збудженні як у бік збільшення, так і змен­шення. Серед них знайдено і досліджено сполуки з яскраво вираженими нелінійно-оптичними властивостями [33,34,71−74].

• Нові голографічні реєструючі середовища на основі фототермопластичного полімеру і барвника для неруйнуючого контролю якості металевих конструкцій [75,76]. На відміну від аналогів, вони не потребують захисту від зовнішнього світла при формуванні прихованого зображення, що дозволяє використовувати їх у польових умовах.

• Фотовольтаїчні композиції, що мають світлочутливість у області максимального сонячного потоку фотонів, для сонячних комірок [77−79].

• Барвники для композицій, що фотополімеризуються під дією напівпровідникових лазерів (λem = 405, 650, 780, 830, 860 і 980 нм). Виявлено невідомий раніше для органічних барвників ефект — ініціювання / інгібування термополімеризації метилметакрилату поліметиновими барвниками у відсутності стандартного ініціатора [80].

• Висококонтрастні флуоресцентні зонди для медицини та біології [81-83] (Рис. 6)

 • Тіасквараїни з практично 100%-м квантовим виходом у  триплет, що завдяки цьому є високоефективними сенсибіліза­торами утворення синглетного кисню [84].

• Хемосенсори для визначення якості харчових продуктів.

• Нові селективні хемосенсори і мітки на катіони [85] і аніони [86] похідні біс-амідів 2,6піридиндикарбонової кислоти. На їх основі створена нова іонофорна рецепторна система, в молекулі якої є кілька координаційних центрів. При комплексоутворенні з солями Co2+, Zn2+ та Ni2+ координування відбувається за піридиновим фрагментом сенсора й супроводжується батохромним зсувом смуги поглинання, а з солями Pb2+ Hg2+, Cd2+,Mg2+ і Ca2+ утворюється азакраун-комплекс і смуга поглинання зсувається гіпсохромно (Рис. 7).

Рис. 7. Спектры поглощения свободного ионофора и в присутствии солей Zn(II), Ca(II) и Hg(II).

Рис. 7. Спектри поглинання вільного іонофора та в присутності солей Zn(II), Ca(II) и Hg(II).

• Синтезовані діоксаборинові барвники — ефективні люмінесцентні індикатори на первинні та вторинні аліфатичні аміни (Рис. 8) з нижньою межею визначення до 1 μМ (1 ppm), що порівнювано з чутливістю індофенольного методу визначення аміаку [87]. Однак останній метод потребує значно більше часу, наявності спеціальних реагентів і не підходить для визначення вторинних амінів. Розроблені індикатори можуть бути застосовані для контролю екологічної ситуації на виробництві подібних амінів.

Рис. 8. Рост интенсивности флуоресценции диоксаборина при прибавлении аммиака к его водно-метанольному раствору.

Рис. 8. Зростання інтенсивності флуоресценції діоксаборину при додаванні аміаку до його водно-метанольного розчину

Співробітники відділу

 • зав. від., д. х. н., проф.,акад. НАН України Іщенко Олександр
  Олександрович
 • д. х. н., пров. н. с. Ковтун Юрій Петрович
 • д. х. н., ст. н. с. Кулініч Андрій Володимирович
 • к. х. н., ст. н. с. Дехтяр Марина Львівна
 • к. х. н., ст. н. с. Курдюков Володимир Вікторович
 • к. х. н., ст. н. с. Курдюкова Ірина Володимирівна
 • к. х. н., ст. н. с. Шандрура Микола Петрович
 • к. х. н., пров.інж. Сломінський Юрій Леонідович
 • пров. інж. Дерев’янко Надія Олексіївна
 • пров. інж. Варич Євгенія Степанівна
 • пров. інж. Смирнова Ганна Леонідівна
 • пров. інж. Чепелєва Лариса Василівна
 • інж. І кат. Кудінова Маргарита Олександрівна
 • інж. І кат. Смірнова Тетяна Василівна
 • інж. Микитенко Олена Костянтинівна
 • інж. Поліщук Владислав Михайлович
 • інж. Шаранов Ілля Павлович
 • тех. І кат. Дем’яненко Алла Анатоліївна

Список найважливіших публікацій відділу №2 за 2018 – 2021 роки

1. Ishchenko, A. A.; Kulinich, A. V.; Bondarev, S. L.; Raichenok, T. F. UV–Vis Absorption Spectra and Electronic Structure of Merocyanines in the Gas Phase. Spectrochim. Acta A 2018, 190, 332–335. https://doi.org/10.1016/j.saa.2017.09.054.

2. Didukh, N. O.; Yakubovskyi, V. P.; Zatsikha, Y. V.; Nemykin, V. N.; Kovtun, Y. P. Meso-Nitromethyl-Substituted BODIPYs – A New Type of Water Switchable Fluorogenic Dyes Useful for Further Core Modifications. Dyes Pigm. 2018, 149, 774–782. https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2017.11.037.

3. Davidenko, N. A.; Davidenko, I. I.; Mokrinskaya, E. V.; Chuprina, N. G.; Ishchenko, A. A.; Shemehen, R. V.; Milokhov, D. S.; Khilya, O. V.; Volovenko, Y. M. Photophysical Properties of a Composite Based on Polyepoxypropylpyridobenzothiazole with the Squarylium Dye. J. Appl. Spectrosc. 2018, 85 (5), 870–874. https://doi.org/10.1007/s10812-018-0731-4.

4. Polishchuk, V.; Stanko, M.; Kulinich, A.; Shandura, M. D–π–A–π–D Dyes with a 1,3,2-Dioxaborine Cycle in the Polymethine Chain: Efficient Long-Wavelength Fluorophores. Eur. J. Org. Chem. 2018, 2018 (2), 240–246. https://doi.org/10.1002/ejoc.201701466.

5. Bricks, J. L.; Slominskii, Y. L.; Panas, I. D.; Demchenko, A. P. Fluorescent J-Aggregates of Cyanine Dyes: Basic Research and Applications Review. Methods Appl. Fluoresc. 2018, 6 (1). https://doi.org/10.1088/2050-6120/aa8d0d.

6. Kulinich, A. V.; Ishchenko, A. A.; Bondarev, S. L.; Knyukshto, V. N. Low-Temperature Effect on the Electronic Structure and Spectral-Fluorescent Properties of Highly Dipolar Merocyanines. J. Phys. Chem. A 2018, 122 (50), 9645–9652. https://doi.org/10.1021/acs.jpca.8b09522.

7. King, A. J.; Zatsikha, Y. V.; Blessener, T.; Dalbec, F.; Goff, P. C.; Kayser, M.; Blank, D. A.; Kovtun, Y. P.; Nemykin, V. N. Ultrafast Electron-Transfer in a Fully Conjugated Coumarin-Ferrocene Donor-Acceptor Dyads. J. Organomet. Chem. 2019, 887, 86–97. https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2019.03.004.

8. Ishchenko, A. A.; Mchedlov-Petrossyan, N. O.; Kriklya, N. N.; Kryshtal, A. P.; Ōsawa, E.; Kulinich, A. V. Interaction of Polymethine Dyes with Detonation Nanodiamonds. ChemPhysChem 2019, 20 (8), 1028–1035. https://doi.org/10.1002/cphc.201900083.

9. Kulinich, A. V.; Derevyanko, N. A.; Ishchenko, A. A.; Gusyak, N. B.; Kobasa, I. M.; Romańczyk, P. P.; Kurek, S. S. Structure and Redox Properties of Polymethine Dyes: Electrochemical and DFT/TD-DFT Study. Dyes Pigm. 2019, 161, 24–33. https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2018.09.031.

10. Dekhtyar, M.; Rettig, W.; Rothe, A.; Kurdyukov, V.; Tolmachev, A. Variation of Donor and Acceptor Strength in Analogues of Brooker’s Merocyanine and Generalization to Various Classes of Charge Transfer Compounds. J. Phys. Chem. A 2019, 123 (13), 2694–2708. https://doi.org/10.1021/acs.jpca.8b10660.

11. Humeniuk, H. V.; Derevyanko, N. A.; Ishchenko, A. A.; Kulinich, A. V. Merocyanines Based on 1,2-Diphenyl-3,5-Pyrazolidinedione. New J. Chem. 2019, 43 (35), 13954–13966. https://doi.org/10.1039/c9nj03275d.

12. Kulinich, A. V.; Ishchenko, A. A. Electronic Structure of Merocyanine Dyes Derived from 3H-Indole and Malononitrile in the Ground and Excited States: DFT/TD-DFT Analysis. Comput. Theor. Chem. 2019, 1154, 50–56. https://doi.org/10.1016/j.comptc.2019.03.018.

13. Davidenko, N. A.; Davidenko, I. I.; Ishchenko, A. A.; Kurdyukova, I. V.; Mokrinskaya, E. V.; Tonkopieva, L. S.; Chuprina, N. G. Photoelectric Properties of Composite Films Based on Poly(N-Epoxypropyl Carbazole) and Merocyanine Dyes. J. Appl. Spectrosc. 2019, 86 (4), 578–583. https://doi.org/10.1007/s10812-019-00862-w.

14. Dimitriev, O. P.; Piryatinski, Y. P.; Slominskii, Y. L. Abnormal Emission in the Heterogeneous J-Aggregate System. J. Phys. Chem. C 2019. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b08248.

15. Kurdyukov, V. V.; Vlasenko, Y. G. Isomeric Bisdicyanomethylene-Substituted 1,3- and 1,2-Pyrilo-4-Squaraines: Synthesis, Molecular, and Crystal Structure. Russ. J. Gen. Chem. 2019, 89 (2), 212–218. https://doi.org/10.1134/S1070363219020075.

16. Kulinich, A. V.; Kurdyukov, V. V.; Ishchenko, A. A. Effect of Bulky Substituents in the Donor and Acceptor Terminal Groups on Solvatochromism of Brooker’s Merocyanine. New J. Chem. 2019, 43 (19), 7379–7385. https://doi.org/10.1039/c9nj00831d.

17. Kulinich, A. V.; Ishchenko, A. A. Structures and Fluorescence Spectra of Merocyanine Dyes in Polymer Films. J. Appl. Spectrosc. 2019, 86 (1), 35–42. https://doi.org/10.1007/s10812-019-00777-6.

18. Kurdyukov, V. V.; Kurdyukova, I. V. Unsymmetrical 2,6-Di-Tert-Butyl-Substituted Pyrylo-4-Squaraines. Russ. J. Org. Chem. 2019, 55 (1), 93–100. https://doi.org/10.1134/S1070428019010111.

19. Dimitriev, O.; Fedoryak, A.; Slominskii, Y.; Smirnova, A.; Yoshida, T. Phonon-Assisted Anti-Stokes Luminescence of Tricarbocyanine near-Infrared Dye. Chem. Phys. Lett. 2020, 738. https://doi.org/10.1016/j.cplett.2019.136905.

20. Afanasyev, D. A.; Ibrayev, N. K.; Omarova, G. S.; Kulinich, A. V.; Ishchenko, A. A. Spectral-Luminescence and Lasing Properties of Merocyanine Dye Solutions in the Presence of Silver Nanoparticles. Opt. Spectrosc. 2020, 128 (1), 61–65. https://doi.org/10.1134/S0030400X20010026.

21. Derevyanko, N. A.; Ishchenko, A. A.; Kulinich, A. V. Deeply Coloured and Highly Fluorescent Dipolar Merocyanines Based on Tricyanofuran. Phys. Chem. Chem. Phys. 2020, 22 (5), 2748–2762. https://doi.org/10.1039/c9cp05827c.

22. Kulinich, A. V.; Ishchenko, A. A.; Bondarev, S. L.; Knyukshto, V. N. Effect of Donor and Acceptor End-Groups on Electronic Structure and Spectral-Fluorescent Properties of Merocyanines in Frozen Ethanol. J. Photochem. Photobiol. A 2021, 405. https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2020.112932.

23. Polishchuk, V.; Kulinich, A.; Rusanov, E.; Shandura, M. Highly Fluorescent Dianionic Polymethines with a 1,3,2-Dioxaborine Core. J. Org. Chem. 2021. https://doi.org/10.1021/acs.joc.1c00138.

24. Zatsikha, Y. V.; Blesener, T. S.; King, A. J.; Healy, A. T.; Goff, P. C.; Didukh, N. O.; Blank, D. A.; Kovtun, Y. P.; Nemykin, V. N. Fully Conjugated Pyrene-BODIPY and Pyrene-BODIPY-Ferrocene Dyads and Triads: Synthesis, Characterization, and Selective Noncovalent Interactions with Nanocarbon Materials. J. Phys. Chem. B 2021, 125 (1), 360–371. https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.0c10074.

25. Shishkina, S. V.; Ishchenko, A. A.; Kulinich, A. V. Structure and Intermolecular Interactions of the Fully Negative Solvatochromic Merocyanine in the Crystal Phase. Struct. Chem. 2021, 32 (3), 1341–1345. https://doi.org/10.1007/s11224-021-01774-2.

 Публікації

1. А.И. Киприанов. Цвет и строение цианиновых красителей. – Киев: Наук. думка, 1979. – 666 с.

2. А.Д. Качковский. Строение и цвет полиметиновых красителей: Киев, Наукова думка, 1989. – 232 с.

3. А. А. Ищенко. Строение и спектрально-люминесцентные свойства полиметиновых красителей. – Киев: Наук. думка, 1994. – 232 с.

4. A.I. Tolmachev, Yu.L. Slominskii, A.A. Ishchenko. New cyanine dyes absorbing in the NIR region – In book: “New Infrared Dyes for High Technology Applications” NATO ASI Series.3. High Technology (Eds. S.Daehne, U.Resch-Genger  and O.S.Wolfbeis). Dordrecht-Boston- London: Kluwer Academic Publishers. 1998. Vol.52. P.385-415.

5. A.I. Tolmachev, A.Ya. Il’chenko. Polymethine dyes // Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. – J. Wiley and Sons, Hoboken, US. – 2005. – Vol. 20. – P. 504-522.

6. А.Я. Ильченко. Основы теории цветности органических красителей. Киев: Наукова думка, 2012. – 264 c.

7. A.A. Ishchenko. Laser media based on polymethine dyes (reviews). – Quantum Electronics. –  1994. – Vol.24, No. 6. – P. 471-492. 

8. A.A. Ishchenko. Physicochemical aspects of the creation of modern light-sensitive materials based on polymethine dyes (reviews). – Theoretical and Experimental Chemistry. – 1998. – Vol.34, N4. – P. 191-210.

9. A.A. Ishchenko. Molecular Engineering of Dye-doped Polymers for Optoelectronics. – Polym. Adv. Technol. – 2002. – Vol.13, No. 10-12. – P. 744-752.

10. Н.А. Давиденко, А.А. Ищенко, Н.Г. Кувшинский. Фотоника молекулярных полупроводниковых  композитов на основе органических красителей. Киев: Наукова думка, 2005. –  296 c.

11. Alexander Ishchenko. Photo-Converters Based on Dye-Doped Polymers. In book “Specialty Polymers. Materials and Applications” (Ed. Faiz Mohammad), I.K. International Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi – Bangalore – Mumbai. – 2007. –  P. 301 – 356. 

12. I. V. Kurdyukova, N. A. Derevyanko, A. A. Ishchenko, and D. D. Mysyk.Deeply colored anionic polymethine dyes derived from bis(2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl)-9H-fluorene-2,7-disulfonate. – Russian Chemical Bulletin. – 2009. – Vol. 58, No.4. – P. 828-837.

13. I. V. Kurdyukova, N. A. Derevyanko, A. A. Ishchenko, and D. D. Mysyk. Symmetric anionic polymethine dyes derived from fluorene and its derivatives with electron-acceptor substituents: synthesis and spectral properties. – Russian Chemical Bulletin. – 2012. – Vol. 61, No.2. – P.287-297.

14. A.A. Ishchenko, N.A. Derevyanko, S.V. Popov, Yu.L. Slominskil, V.L. Koval, S.A. Shapovalov, and N.O. Mchedlov-Petrosyan. Interaction of chromophores in dissimilar associates of cationic and anionic polymethine dyes in water. – Russian Chemical Bulletin. –  1997. – Vol. 46, N5. – P. 950-955. 

15. M.I. Demchuk, A. A. Ishchenko,  Zh.A. Krasnaya, V.P. Mikhailov. The excited-state relaxation   times of cationic-anionic polymethine dyes. – Chem.Phys.Lett. – 1990. – Vol. 167,  No.1,2. –  P. 170-174. 

16. A. V. Kulinich, and A.A.Ishchenko. Merocyanine dyes: synthesis. structure, properties, application (Review). Russian Chemical Reviews. – 2009. – Vol.78, No. 2. – P. 141 – 164.  

17. I. V. Kurdyukova, A. A. Ishchenko, N. A. Derevyanko, and D. D. Mysyk. Synthesis and spectral properties of merocyanine dyes derived from tetranitrofluorene and heterocycles of various electron-donating ability. – Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2013. – Vol. 49,  No. 2. –  P. 281 – 293. 

18.  Ю.Л. Сломинский, И.Д. Радченко. Конденсация диметингемицианинов с кетонами. –Химия гетероцикл. соед. – 1974. – № 5. – С. 711-712.

19. Г.Г. Дядюша, А.А. Рыков, Ю.Л. Сломинский. Стереоизомерные превращения  кетоцианинов. – Теор. эксперим. химия. – 1979. – Т. 15, № 1. – С. 76-81.

20. A.I. Tolmachev, N.N. Romanov, K.V. Fedotov, G.G. Dyadyusha, A.D. Kachkovski.  A study of the vinylene shifts in polymethine dyes with sulphur-containing end-groups. –  Dyes and Pigments. –  1988. –  Vol. 9, No 6. –  P. 443-451.

21.A.I. Tolmachev and A.Ya. Il`chenko.  Squarilium Dyes. – Sci. Appl. Photo. – 2001. – Vol. 42, №6. – P. 483-509. 

22.A.I. Tolmachev, V.V. Kurdyukov, Yu.G. Vlasenko, and A.N. Chernega. Synthesis, Molecular, and Crystal Structure of 3,4-Bis[(2,6-di-tert-butyl-4H-pyran-4-ylidene)methyl]cyclobut-3-ene-1,2-dione and -1,2-Dithione. – Russian Journal of General Chemistry. – 2013. – Vol. 83, No. 11. –  P. 2088–2094. 

23. V.V. Kurdyukovand A.I. Tolmachev. Synthesis and spectral-luminiscence properties of a symmetrical squaraine – a benzoxazolium derivative. – Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2009. – Vol. 45, No. 10. –  P. 1283-1284. 

24.Irina V. Kurdiukova, Andrii V. Kulinich and Alexander A. Ishchenko. Near-infrared squarate and croconate dianions derived from tetranitrofluore. – New j. Chem. – 2012. – Vol. 34, No 8. – P. 1564 – 1567. 

25.  N.A. Davidenko, Yu.P. Get’manchuk, E.V. Mokrinskaya, L.N. Gumenyuk, V.A. Pavlov, N.G. Chuprina, N.N. Kuranda, S.V. Khutorny, A.A. Ishchenko, N.A. Derevenko, A.V. Kulinich, V.V. Kurdyukov, L.I. Kostenko. Croconium dye as a sensitizer of photothermoplastic holographic media for the near-IR region. – Journal of Optical Technology. – 2008. – Vol.75, No. 3. – P. 182 – 186. 

26. K.V. Zyabrev, A.Ya. Il’chenko, Yu.L. Slominskii, N.N. Romanov, A.I. Tolmachev. Polymethine dyes derived from 2,2-difluoro-3,1,2(2H)oxaoxoniaboratines with polymethylene bridge groups in the chromophore. –  Dyes & Pigments. – 2006. – № 71. – P. 199-206.  

27. K. Zyabrev, A. Doroshenko, E. Mikitenko, Yu. Slominskii, A. Tolmachev. Design, synthesis, and spectral luminescent properties of a novel polycarbocyanine series based on the 2,2-difluoro-1,3,2-dioxaborine nucleus. –  Eur. J. Org. Chem. – 2008. –  № 9 – P. 1550-1558. 

28. Yu.V. Zatsikha, V.P. Yakubovskyi, M.P. Shandura, I.Ya. Dubey, Yu.P. Kovtun. An efficient method of chemical modification of BODIPY core. – Tetrahedron. – 2013. – Vol. 69. – P. 2233-2238. 

29. M.P. Shandura, V.P. Yakubovskyi, Yu.P. Kovtun. 3,5-Bis(acetaldehyde) substituted  BODIPY. – Org. Biomol. Chem. 2013. – Vol. 11. – P. 835-841. 

30. M.P. Shandura, V.P. Yakubovskyi, A.O. Gerasov, O.D. Kachkovskyi, Ye.M. Poronik, Yu.P.Kovtun.  α-Polymethinesubstituted boron dipyrromethenes – BODIPY-based NIR cyanine-like dyes. – Eur. J. Org. Chem. – 2012. – N 9. P. 1825-1834

31. N.A. Derevyanko, A.A. Ishchenko, Yu.L. Slominski, A.I. Tolmachev. First examples of dyes of the pyridopyrylo- and pyridopolycarbocyanine series: Synthesis and special spectral-luminescent properties. – Mendeleev Communications. – 1991. – N3. – P. 91-92. 

32. M.P. Shandura, Ye.M. Poronik, Yu.P. Kovtun, A.A. Ishchenko. Substituted xanthylocyanines. IV. Trinuclear dyes with pyronine nucleus. – Dyes and Pigments. – 2008. – Vol.77, No.2. –  P. 369 – 373. 

33. L.A. Padilha, S. Webster, O.V. Przhonska, H. Honghua, D. Peceli, J.L. Rosch1, M.V. Bondar, A.O. Gerasov, Yu.P. Kovtun, M.P. Shandura, A.D. Kachkovski, D.J. Hagan, E.W. Van Stryland. Nonlinear absorption in a series of donor―p―acceptor cyanines with different conjugation lengths. – J. Mater. Chem. – 2009. – N19. – P. 7503–7513. 

34. L.A. Padilha, S. Webster, O.V. Przhonska, H. Hu, D. Peceli, T. Ensley, M.V. Bondar, A.O. Gerasov, Yu.P. Kovtun, M.P. Shandura, A.D. Kachkovski, D.J. Hagan, E.W. Van Stryland. Efficient  two-photon absorbing acceptor-π-acceptor polymethine dyes. – J. Phys. Chem. A    2010. Vol. 114, No 23.  P. 6493–6501. 

35. I.V. Kurdyukova, A.A. Ishchenko. Organic dyes based on fluorene and its derivatives. – Russian Chemical Reviews. – 2012. – Vol. 81, No. 3. – P. 258 – 290.

36. A.A. Ishchenko. Structure and spectral-luminescent properties of  polymethine dyes (reviews). – Russian Chemical Reviews. – 1991. – Vol. 60, No. 8. – P. 865-884. 

37. M.I. Demchuk,  A.A. Ishchenko, V.P. Mikhailov, V.I. Avdeeva. The influence of the anion on     the excited-state relaxation time of cationic polymethine dyes. – Chem.Phys.Lett. – 1988. – Vol. 144, No 1. – P. 99-103. 

38. A.A. Ishchenko, N.A. Derevyanko and A.M. Vinogradov. Photoinduced Electron Transfer in Ion Pairs of Indotricarbocyanine Dyes. – Russian Journal of General Chemistry. – 1997. – Vol. 67, No 7. – P. 1122-1125. 

39. G.G. Dyadyusha and A.A. Ishchenko.  Application of the method of moments to the study of the electronic spectra of organic dyes. – Journal of Applied Spectroscopy. – 1979. – Vol.30, No 6. – P. 746 – 750. 

40. A.A. Ishchenko. The nature of a heteroatom and spectral and luminescent properties of pyrylocyanine dyes.  Optics and Spectroscopy. – 1994. – Vol. 77,  №5. – P. 771-776.  

41. A.A. Ishchenko, N.A.Derevyanko and A.I.Tolmachev. The unusual effect of solvent on the shape of the absorption bands  of nonsymmetrical pyrylocyanine dyes. – Doklady Akademii Nauk SSSR. – 1984. – Vol. 271, N1. – P. 106 – 111. 

42. A.A. Ishchenko, N.A. Derevyanko, V.M. Zubarovskii, A.I. Tolmachev. Influence of length of the polymethine chain on width of absorption bands of symmetric cyanine dyes. – Theoretical and Experimental Chemistry. – 1984. – Vol.20, N.4. – P. 415-422. 

43. A.A. Ishchenko, V.A. Svidro and N.A. Derevyanko. Solvatofluorochromy of  the  cationic cyanine dyes. Dyes and Pigments. – 1989. – Vol. 10, N2. – P. 85-96. 

44. A.A. Ishchenko. Photonics and molecular design of dye-doped polymers for modern light sensitive materials. – Pure and Appl. Chem. – 2008. – Vol. 80, No 7. – P. 1525 – 1538. 

45. R. Reisfeld, A. Weiss, T. Saraidarov, E. Yariv and A.A. Ishchenko. Solid-state lasers based on inorganic–organic hybrid materials obtained by combined sol–gel polymer technology (Review). –  Polym. Adv. Technol. – 2004. – Vol. 15, N 10-12. – P. 1-11.

46. A.A. Ishchenko, I.L. Mushkalo, N.A. Derevyanko, U. Zakhidov, T.S. Khidirova, N.Nizamov.  Association of bis-cyanine dyes with rigidly connected chromophores in solvents of various polarity. –  J. Inf. Rec. Mater. – 1989. – Vol. 17, No 1. – P. 39-51.

47. A.A. Ishchenko, F.G. Kramarenko, A.G. Maydannic, S.V. Sereda, N.P. Vasilenko. Structure and association of  carbocyanines of the benz[c,d]indole series in binary mixtures of solvents. –  J. Inf. Rec. Mater. – 1991. – Vol. 19, N3. – P. 207-219.

48. A.A. Ishchenko and S.A. Shapovalov.  Heterogeneous association of  the ions of dyes in solutions (Review). – Journal of Applied Spectroscopy. – 2004. – Vol. 71, No. 5. – P. 605 – 629. 

49. Jakub Wenus, Samira Ceccarelli, David G. Lidzey, Alexei I. Tolmachev, Jurii L. Slominskii, Julia L. Bricks. Optical strong coupling in microcavities containing J-aggregates absorbing in near-infrared spectral range. – Organic Electronics. – 2007. – Vol.8, No2-3. – P. 120–126. 

50. А.Д. Некрасов, Б.И. Шапиро, А.И. Толмачев, Ю.Л. Сломинский, В.А. Кузьмин. Влияние органических полиэлектролитов на H*агрега­цию мезо-метилзамещенных тиакарбоцианиновых красителей. –  Химия высоких энергий. – 2011. – Т. 45, № 6. –  С. 563569.

51. Б.И. Шапиро, Е.С. Кольцова, А.Г. Витухновский, Д.А. Чубич, А.И. Толмачев, Ю.Л. Сломинский. Взаимодействие плазмонов наночастиц золота с агрегатами полиметиновых красителей: наночастицы – «невидимки». – Российские нанотехнологии. – 2011. – Т.6, №7-8. – С. 5-9.                             

52. B.I. Shapiro, L.S. Sokolova, V.A. Kuz’min, A.I. Tolmachev, Yu.L. Slominskii, and Yu.L. Briks. Effect of meso_Alkyl Substituents in the Polymethine Chain of Thiacarbocyanines on the Morphology of Dye Aggregates. – Nanotechnologies in Russia. – 2012. – Vol. 7, No. 5–6. – Р. 205–212.

53. A.A. Ishchenko, A.V. Kulinich, S.L. Bondarev, V.N. Knyukshto and A.A. Turban. Thermochromism and Thermofluorochromism of Merocyanines with a Positive Solvatochromism. – Optics and Spectroscopy. – 2006. – Vol. 101, No.1. – P. 90–97. 

54. A.V. Kulinich, N.A. Derevyanko and A.A. Ishchenko. Electronic structure and solvatochromism of merocyanines based on N,N-diethylthiobarbituric acid. – J. Photochemistry and Photobiology A. – 2007. – Vol.188. – P.207 – 217. 

55. A. V. Kulinich, A A. Ishchenko and U. M. Groth. Electronic structure and solvatochromism of merocyanines. NMR spectroscopic point of view. – Spectrochimica Acta. Part A. – 2007. – Vol. 68, N1. – P.6 – 14.

56. A.A. Ishchenko, A.V. Kulinich, S.L. Bondarev, and V.N. Knyukshto. Photodynamics of Polyene-Polymethine Transformations and Spectral Fluorescent Properties of Merocyanine Dyes. – J. Phys. Chem. A. – 2007. – Vol. 111, No. 51. – P. 13629-13637. 

57. A.V. Kulinich, N.A. Derevyanko, A.A. Ishchenko, S.l. Bondarev, V.N. Knyukshto. Structure and fluorescent properties of merocyanines based on N,N-diethylthiobarbituric acid. – J. Photochemistry and Photobiology A. – 2008. – Vol. 197, No1. – P. 40 – 49. 

58. A.V. Kulinich, N.A. Derevyanko, and A.A. Ishchenko. Synthesis and spectral properties of cyanine dyes – derivatives of 10,10-dimethyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-pyrido[1,2-a]indolium. – J. Photochemistry and Photobiology A. – 2008. – Vol. 198, No 2-3. – P. 119 – 125. 

59. A.V. Kulinich, N.A. Derevyanko, A.A. Ishchenko, S.L. Bondarev, and V.N. Knyukshto. Structure and fluorescence properties of indole cyanine and merocyanine dyes with partially locked polymethyne chain. – J. Photochemistry and Photobiology A. – 2008. – Vol. 200, No 2-3. – P.106 – 113. 

60. A.I. Tolmachev,Yu.L. Slominsky, B.I. Shapiro. Carbocyanine with the Ethylene and Vinylene Bridge Groups in the Chromophore. Synthesis, spectral and sensitizing properties. – Information Recording Materials. –  2003. – Vol.4, N3. – P. 3-8. 

61. A.I. Tolmachev, Yu.L. Slominsky, B.I. Shapiro Carbocyanine with the Ethylene and Vinylene Bridge Groups in the Chromophore. Synthesis, spectral and sensitizing properties. – Information Recording Materials. –  2003. – V. 4, No 3. – P. 3-8. 

62. V.A. Svetlichny, O.K. Bazyl, E.R. Kashapova,  N.A. Derevyanko, and A.A. Ishchenko. Influence 0f Absorption from excited singlet states on the lasing parameters of polymethine dyes. Quantum Electronics. – 2009. – Vol. 39, No 8. – P. 739 – 744. 

63. V.I. Bezrodnyi, A.A. Ishchenko. High efficiency lasing of the dye-doped polymer laser with 1.06 mm pumping. – Appl. Phys. B. – 2001. – Vol. 73, No. 3. – P. 283 – 285. 

64. N.A. Derevyanko, A.A. Ishchenko, I.G. Kuchma, A.A. Mak, A.G. Murzin, E.G. Pivinsky, D.S. Prilezhaev, Yu.L. Slominsky, Z.A. Smirnova, A.I. Tolmachev, V.A. Fromzel’. Fast-Relaxating Passive Switch Based on Polymethine Dyes for Erbium Laser with 1.54 μm Wavelength. – Optics and Spectroscopy. – 1989. – Vol. 67, No 4. – P. 920 – 926. 

65. V.I. Bezrodnyi, N.A. Derevyanko, A.A. Ishchenko. High efficient polymer passive switches for a ruby laser. – Quantum Electronics. – 1996. – Vol. 26,  No 4. – P. 345-347. 

66. V.I. Bezrodnyi, A.A. Ishchenko, L.V. Karabanova, Yu.L. Slominskii.  Highly stable polymethine-dye-based polymer  switches for passive mode locking in neodymium  laser. – Quantum Electronics. – 1995. – Vol. 25, No 8. – P. 819-822. 

67. R. Grigonis, M. Eidenas, V. Sirutkaitis, V. Bezrodnyi. A. Ishchenko, Yu. Slominskii.  Relaxation times of new passive polymer switches for 1.06 mm. – Ultrafast Processes in Spectroscopy. – 1996. –  P. 449-453. 

68. V.I. Bezrodnyi, A.A. Ishchenko. High-energy single pulse and multispike operation with a passive polymer Q-switch. – Optics and Laser Technology. – 2002. – Vol. 34, No 1. – P. 7-13. 

69. V.I. Bezrodnyi, N.A. Derevyanko, A.A. Ishchenko, Yu.L. Slominskii.  Polymer  passive laser switches for stimulated emission in the region of 1.3 mm. – Quantum Electronics. – 1995. –Vol. 25, No 8. – P. 823-825. 

70. V.I. Bezrodnyi, N.A. Derevyanko, A.A. Ishchenko, L.V. Karabanova, T.A. Plisko, Yu.L. Slominskii, A.L. Smirnova. Absorption filters based on polymethine dyes for protection from laser radiation with a wavelength of 1060 nm. – J. Optical Technology. – 1996. – Vol. 63, No 12. –  P. 936 – 940. 

71. R.A. Ganeev, R.I. Tugushev, A.A. Ishchenko, N.A. Derevyanko, A.I. Ryasnyansky, T. Usmanov. Characterization of nonlinear optical parameters of polymethine dyes. – Appl. Phys. B. – 2003. – Vol. 76. – P. 683-686. 

72. S.L. Bondarev, S.A. Tikhomirov, V.N. Knyukshto, A.A. Turban, A.A. Ishchenko, A.V. Kulinich and Isabelle Ledoux. – Fluorescence and solvatochromism of a merocyanine dye
with a high quadratic polarizability in solutions and polymer films. – Journal of Luminescence. –2007. –Vol. 124, No 1. – P. 178 – 186. 

73. V.A. Svetlichnyi, A.A. Ishchenko, E.A. Vaitulevich, N.A. Derevyanko, A.V. Kulinich. Nonlinear optical characteristics and lasing ability of merocyanine dyes having different solvatochromic behaviour. – Optics Communication. – 2008. – Vol. 281. – P. 6072 – 6079. 

74. Andrii V. Kulinich, Nadia A. Derevyanko, Elena K. Mikitenko, Alexander A. Ishchenko. Merocyanines based on 1,3-indanedione: electronic structure and solvatochromism. – J. of Physical Organic Chemistry. – 2011. – Vol. 24, No 8. – P. 732 – 742. 

75. Nikolay Davidenko, Irina Davidenko, Alexandr Ishchenko, Andrey Kulinich, Valeriy Pavlov, Sergey Studzinsky, and Nikolay Chuprina. Reversible holographic recording media based on polymeric composites and their use in energy-saving technologies. – Applied Optics. –2012. – Vol. 51, No 10. – P. C49 – C54. 

76. Патент України № 100823. МПК G 03H 1/18. Оптичне середовище для реєстрації оптичних голограм /  Н.О. Давиденко, Ю.П. Гетманчук,  О.В. Мокринська, О.О. Іщенко, Н.О. Дерев’янко, С.Я. Студзинський, М.Г. Чуприна, А.В. Кулініч//Промислова власність. – 2013. – № 2. 

77. Ya. Vertsimakha, A. Verbitsky,  A. Ishchenko,  N. Derevyanko. Photovoltaic properties of photosensitive in wide spectral region heterostructures. – In book “Moleular Low Dimensional and Nanostructured Materials for Advanced Applications” (Eds A. Graja et al.). – Amsterdam, Kluwer Academic  Publishers. – 2002. – P. 311-314.

78. Ya. Vertsimakha, A. Verbitsky, A. Ishchenko, V. Syromyatnikov, I. Pomaz. Effect of polymer molecular structure on photosensitivity of composites films based on infra-red polymethine dye. – Molecular Crystals and Liquid Crystals. – 2011. – Vol. 536. – P. 99(331) – 106(338). 

79. Valery N. Bliznyuk, Jacek Gasiorowski, Alexander A. Ishchenko, Gennadiy V. Bulavko, Nadezhda A. Derevyanko, Niyazi Serdar Sariciftci.Photoresistance and photo induced current hysteresis in bulk heterojunction systems P3HT–PCBM–polymethine dye. – Organic Electronics. – 2014. –  Vol. 15, No 6. – P. 1105–1112.

80. G.P. Grabchuk, A.Yu. Kolendo, N.A. Derevyanko, and A.A. Ishchenko. Effect of Polymethine Dyes with Various Electron-Donating Abilities of Terminal Groups on hermopolymerization of Methylmethacrylate in Solutions. – Molecular Crystals and Liquid Crystals. – 2008. – Vol. 497. – P. 76(408) – 83(415).

81. US2010041045 (A1) Nucleic acid fluorescent stains/ Rueck Alexander; Schoenenberger Bernhard; Yarmoluk Sergiy; Kovalska Vladyslava; Losytskyy Mykhaylo; Slominskii Yurii ― Pub.date 2010-02-18.

82. 8th Siena Meeting 2008 “From Genome to Proteome: Integration and Proteome completion”. – Siena, Italy, 2008, August 31st – September 4th.

83. A.S. Tatikolov, I.G. Panova, A.A. Ishchenko, and M.A. Kudinova. Spectral and Fluorescent Study of the Interaction of Squarylium Dyes, Derivatives of 3H_Indolium, with Albumins. –Biophysics. – 2010. – Vol. 55, No 1. – P. 35–40.

84. Davorin Peceli, Honghua Hu, Dmitry A. Fishman, Scott Webster, Olga V. Przhonska, Vladimir V. Kurdyukov, Yurii L. Slominsky, Alexey I. Tolmachev, Alexey D. Kachkovski, Andrey O. Gerasov, Artëm E. Masunov, David J. Hagan, and Eric W. Van Stryland. Enhanced Intersystem Crossing Rate in Polymethine-Like Molecules: Sulfur-Containing Squaraines versus Oxygen-Containing Analogues. – J. Phys. Chem. A. –  2013. – Vol. 117. – P. 2333−2346. 

85. J.L. Bricks, G. Reck, K. Rurack, B. Schulz, M. Spieles. Cation Coordination of Bisamidopyridine-derived Receptors as Investigated in the Solid-state and in Solution. –Supramolecular Chemistry. – 2003. – Vol. 15. – P. 189-197. 

86. Anton Kovalchuk, Julia L. Bricks, Günter Reck, Knut Rurack, Burkhard Schulz, Agnieszka  Szumna, Hardy Weißhoff. A charge transfer-type fluorescent molecular sensor that “lights up” in the visible upon hydrogen bond-assisted complexation of anions. – Chem. Commun . –  2004. –  P. 1946 – 1947. 

87. M.P. Shandura, Yu.P. Kovtun, V.P. Yakubovskyi, Yu.P. Piryatinski, P.M. Lutsyk, R.J. Perminov, A.B. Verbitsky, A. Rozhin.  Dehydroacetic acid based dioxaborine styryl dye: effective fluorescent probe for ammonia and amine detection. – Key Engineering Materials. –2014. – Vol. 605. – P. 159-162.

Напишіть відгук