Go to Top

Аспірантура

аспірантура

Провадження освітньої діяльності в Інституті органічної хімії НАН України здійснюється відповідно до наказу МОН України про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні № 88 – л від 05.05.2017 року за спеціальністю 102 «Хімія», спеціалізація – «Органічна хімія».

Адміністрація Інституту завжди приділяє велику увагу організації наукової роботи та побуту аспірантів, зокрема забезпеченню іногородніх аспірантів гуртожитком на період навчання в аспірантурі. Аспіранти користуються Інститутською бібліотекою, яка є одною з кращих бібліотек з органічної хімії серед Інститутів хімічного профілю НАН України. Випускники аспірантури мають можливість продовжувати наукові фундаментальні дослідження під керівництвом висококваліфікованих співробітників Інституту, брати участь у виконанні різноманітних грантів та міжнародних програм.

З питань вступу до аспірантури звертатися за телефонами: (044) 292 81 75, (044) 499 46 26 або за Е-mail ioch@ioch.kiev.ua.

Відеоекскурсія Інститутом органічної хімії

Правила прийому в аспірантуру ІОХ

Дослідницька пропозиція ІОХ

Вступна програма ІОХ НАНУ

СПИСОК аспірантів з відривом від виробництва Інституту органічної хімії НАН України станом на 01.01.2022

Профілі аспірантів на сайті Національної академії наук України

Анкетування аспірантів

Анкета 1

Анкета 2

Анкета 3

Рейтинг наукових працівників

Проєкт ПОЛОЖЕННЯ про формування річного рейтингу наукових працівників, які займаються проведенням навчальних занять з аспірантами за результатами наукової, методичної та організаційної роботи

Форми для заповннення

 

Приймальна комісія

Голова комісії

чл.-кор. НАН України В.І. Кальченко

Секретар комісії

гарант освітньої діяльності ІОХ НАН України, д.х.н., проф М.В. Вовк

Члени комісії:

д.х.н., проф., Ю.Г. Шермолович;

чл.-кор. НАН України О.О. Іщенко;

д.х.н., проф., О.М. Костюк;

д.х.н., проф., П.П. Онисько;

д.х.н., проф., Ю.Л. Ягупольський;

к.х.н. В.С. Нікітченко;

к.б. н. Т.А. Васільєва.

Список документів, які потрібні для вступу до аспірантури Інституту органічної хімії НАН України

 • Копію паспорта;
 • Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • 3 фотокартки розміром З х 4 см;
 • Посвідчення про складання кандидатських іспитів;
 • Медична довідка;
 • Копію додатка до диплому;
 • Копію диплома про закінчення ВУЗу;
 • Автобіографія;
 • Реферат, або список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • Особовий листок з обліку кадрів;
 • Заява

Організація та забезпечення освітнього процесу

Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії

 1. Освітньо-наукова програма 2020
 2. Освітньо-наукова програма 2018
 3. Освітньо-наукова програма 2017
 4. Навчальний план 2020
 5. Навчальний план 2018
 6. Навчальний план 2017

Відгуки та рецензії стейкхолдерів

 1. Буковинський державний медичний університет
 2. Науково-виробниче підприємство «Укроргсинтез»
 3. Волинський національний університет ім. Лесі Українки
 4. Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка

Обов’язкові дисципліни

 1. «Інтернет-технології в хімічних дослідженнях та прикладна
  комп’ютерна хімія»
 2. «Принципи тонкого органічного синтезу»
 3. «Методологія наукового дослідження та підготовка
  дисертаційного проєкту»
 4. «Фізико-хімічні методи дослідження органічних сполук»
 5. «Структура та реакційна здатність органічних молекул»
 6. «Іноземна мова професійного спрямування»
 7. «Філософія науки і культури»

Вибіркові дисципліни

 1. «Базові аспекти хімії гетероциклічних систем»
 2. «Хімія органічних сполук сірки»
 3. «Хімія фосфороорганічних сполук»
 4. «Супрамолекулярна хімія»
 5. «Хімія бороорганічних сполук»
 6. «Хімія фторорганічних сполук»

Розклади занять

 1. Розклад занять на 01.09. – 31.12.2020
 2. Розклад занять на 01.01. – 31.05.2021

Розклади контрольних заходів

 1. І семестр 2020-2021

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

 1. Відомості про інформаційне забезпечення
 2. Відомості про показники матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності
 3. Загальний санітарний стан приміщень (Головне управління Держпродспоживслужби)
 4. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності
 5. Відповідність приміщень пожежній, техногенній безпеці та цивільному захисту

Нормативно-правове забезпечення

Нормативна база:

 1. Закон України «Про вищу освіту»
 2. Закон України «Про освіту»
 3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
 4. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»
 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 року № 261
 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 року № 266
 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» від 1 березня 1999 року № 309
 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами)
 9. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» від 12 січня 2017 року № 40
 10. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» від 12 липня 2004 року № 882
 11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06 березня 2019 року № 167
 12. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання стипендіального забезпечення»від 28 грудня 2016 р. № 1050
 13. Розпорядження про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України
 14. Етичний кодекс вченого

Нормативно-правове забезпечення ІОХ НАНУ:

 1. Кодекс академічної доброчесності
 2. Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та матеріального заохочення аспірантам і докторантам
 3. Правила прийому до аспірантури
 4. Положення про академічну мобільність
 5. Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти
 6. Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм
 7. Положення про гаранта освітньо-наукової програми
 8. Положення про організацію освітньо-наукового процесу
 9. Положення про педагогічну практику
 10. Положення про політику попередження і боротьби з сексуальними домаганнями
 11. Положення про порядок додаткового (повторного) вивчення дисциплін
 12. Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності
 13. Положення про порядок та умови обрання вибіркових навчальних дисциплін
 14. Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
 15. Положення про службу охорони праці
 16. Положення про службу цивільного захисту та пожежної безпеки
 17. Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти
 18. Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату
 19. Положення щодо врегулювання конфліктних ситуацій
 20. Антикорупційна програма
 21. Положення про комісію з наукової етики при вченій раді ІОХ
 22. Положення про порядок направлення на стажування за кордоном
 23. Статут Інституту органічної хімії
 24. Положення про бібліотеку
 25. Положення про науково-організаційний відділ
 26. Положення про Раду молодих вчених
 27. Стратегія розвитку Інституту на 2021-2025 рр
 28. Положення з техніки безпеки та охорони праці
 29. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
 30. Наказ про посилення заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Список імовірних наукових керівників Інституту органічної хімії

за спеціальністю 102 «Хімія», спеціалізація «Органічна хімія»

Список імовірних наукових керівників

Інституту органічної хімії

за спеціальністю 102 «Хімія», спеціалізація «Органічна хімія»

 1. Директор Інституту органічної хімії НАН України, чл.-кор. НАН України М.В. Вовк
 2. Почесний директор Інституту, акад. НАН України В.І. Кальченко
 3. Заступник директора з наукової роботи, д.х.н., проф. Ю.Г. Шермолович
 4. Заступник директора з наукової роботи, д.х.н., ст.н.с. Ю.В.Рассукана
 5. Завідувач відділу кольору та будови органічних сполук, акад. НАН України О.О.Іщенко
 6. Завідувач відділу хімії елементоорганічних сполук, д.х.н., проф. П.П.Онисько
 7. Завідувач відділом хімії фторорганічних сполук, д.х.н., проф. Ю.Л.Ягупольський
 8. Завідувач відділу фосфороорганічних сполук, д.х.н., проф. О.М.Костюк
 9. Завідувач відділу фізико-хімічних методів дослідження д.х.н., с.н.с. О.Б.Роженко
 10. Завідувач лабораторії хімії стабільних карбенів, д.х.н., проф. М.І.Короткіх
 11. Провідний науковий співробітник відділу кольору та будови органічних речовин, д.х.н., проф. Ю.П.Ковтун
 12. Завідувач лабораторії конденсованих гетероциклічних сполук, д.х.н.С.Л.Богза
 13. Завідувач відділу медичної хімії, д.х.н., проф. Д.М.Волочнюк
 14. Провідний науковий співробітник Відділу хімії органічних сполук сірки, д.х.н., проф.В.М.Тимошенко
 15. Старший науковий співробітник відділу хімії біологічно активних речовин д.х.н., доцент С.П.Івонін
 16. Завідувач лабораторії медико-біологічних досліджень к.х.н., ст.н.с. Р.В.Родік
 17. Старший науковий співробітник відділу хімії фосфоранів к.х.н., ст.досл. С.О.Черенок
 18. Старший науковий співробітник відділу хімії фосфоранів к.х.н., ст. досл. О.А.Єсипенко
 19. Старший науковий співробітник відділу кольору табудови органічних сполук к.х.н., ст.досл. М.П.Шандура
 20. Старший науковий співробітник відділу фосфороорганічних сполук, д.х.н. К.Г.Назаренко
 21. 21. Старший науковий співробітник відділу медичної хімії, к.х.н., ст.досл. Є.В.Зарудницький
 22. Завідувач лабораторії хімічних процесів під тиском к.х.н., ст.н.с. О.О.Юрченко
 23. Старший науковий співробітник відділу медичної хімії, к.х.н., О.В.Борисов

Аспіранти Інституту органічної хімії НАН України

Рік вступу до аспірантури 2014

 1. Данилюк Іванна Юріївна

Відділ механізмів органічних реакцій

Керівник: докт. хім. наук, проф. М. В. Вовк

 1. Дідух Наталя Олександрівна

Відділ кольору та будови органічних сполук

Керівник: докт. хім. наук, проф. Ю.П. Ковтун

 1. Храпач Гліб Юрійович

Відділ хімії фтороорганічних сполук

Керівник: докт. хім. наук, проф. Ю. Л. Ягупольський

Рік вступу до аспірантури 2015

 1. Новак Ольга Володимирівна

Відділ хімії органічних сполук сірки

Керівник: докт. хім. наук, проф. Ю.Г. Шермолович

 1. Мельников Сергій Володимирович

Відділ кольору та будови органічних сполук

Керівник: докт. хім. наук, проф. М.В. Вовк

 1. Слободянюк Євген Юрійович

Відділ хімії біологічно активних речовин

Керівник: докт. хім. наук Д.М. Волочнюк

 1. Станько Олег Володимирович

Відділ хімії елементоорганічних сполук

Керівник: докт. хім. наук Ю.В. Рассукана

ПРОГРАМА візиту експертної групи

ПРОГРАМА візиту експертної групи

під час акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Органічна хімія» (ID ЄДЕБО 47679 зі спеціальності «102 Хімія» за третім рівнем вищої освіти в Інституті органічної хімії Національної академії наук України (наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 1054-Е від 13 травня 2021 р. ) в період з 31 таравня по 2 червня 2021 р.

Програма візиту

День 1: 47679 Інститут органічної хімії Національної академії наук України, «Органічна хімія»

Час: 31 травня 2021 09:45

Підключитись до конференції: https://zoom.us/j/5691207646?pwd=dHUrZi9nS2VrTkRya1RKN3hKZ2J4UT09

Ідентифікатор конференції: 569 120 7646

Пароль: 2021

 

День 2: 47679 Інститут органічної хімії Національної академії наук України, «Органічна хімія»

Час: 1 червня 2021 09:45

Підключитись до конференції: https://zoom.us/j/5691207646?pwd=dHUrZi9nS2VrTkRya1RKN3hKZ2J4UT09

Ідентифікатор конференції: 569 120 7646

Пароль: 2021

Відкрита зустріч з експертною групою: 47679 Інститут органічної хімії Національної академії наук України , «Органічна хімія»

Час: 1 червня 2021 14:00

Підключитись до конференції: https://zoom.us/j/92092581060?pwd=TmllTDJhTWtubHVKbmR3OFBiTkNEdz09

Ідентифікатор конференції: 920 9258 1060

Пароль: 2021

 

Запрошуються всі бажаючі, які хочуть долучитися до зустрічі з експертною групою.

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми “Органічна хімія” Інституту органічної хімії Національної академії наук
України

Напишіть відгук